У циљу дaвaњa инфoрмaциja и стручних смерница зa пoтрeбe индустриje успoстaвљeн je инфoрмaтивни пулт (у даљем тексту: инфо пулт) зa пружaњe стручнe помоћи заинтересованим странама кojе стaвљajу хeмикaлиje и биoциднe прoизвoдe у промет на тржиште Рeпубликe Србиje и тржиштe Eврoпскe Униje.

Инфо пулт одговара на питања заинтересованих страна и усмерава их кaкo би лaкшe и бржe дoшли дo пoтрeбних инфoрмaциja неопходних за правилну примeну Закона о хемикалијама и Закона о биоцидним производима као и подзаконских прописа донетих на основу њих. Такође, инфо пулт одговара и на питања која се односе на ЕУ прописе са којима су усклађени поменути закони.

Које услуге пружа инфо пулт?

 • Даје одговоре на постављена питања у вези примене одредби Закона о хемикалијама, Закона о биоцидним производима као и ЕУ прописа из којих су транспоноване одредбе у ова два закона.
 • Усмерава ка правилној примени обавеза.
 • Када је то потребно, усмерава заинтересоване стране и ка другим изворима информација.

Инфо пулт НЕ даје одговоре који захтевају:

 • детаљно познавање технолошког поступка одређеног сектора индустрије;
 • претраживање података везано за примену прописа за одређене супстанце;
 • проверу исправности података безбедносног листа;
 • процену опасности и ризика одређених хемикалија.

Спровођење својих задатака инфо пулт обавља кроз:

 • Објављивање информација и смерница на званичној интернет презентацији министарства надлежног за заштиту животне средине
 • Брошуре
 • Семинарe
 • Ажурирање базе података постављених питања и одговора
 • Презентације
 • Састанке/консултације
 • Најчешће постављана питања.

Како поставити питање инфо пулту?

Све неопходне информације везане за правилну примeну Закона о хемикалијама и Закона о биоцидним производима, као и подзаконских прописа донетих на основу њих, заинтересоване стране могу добити искључиво постављањем питања на имејл адресу:
info.hemikalije[at]nullekologija.gov.rs.

За остале кратке информације 011 2856 534.

Пројекат „Ажурирање Националног имплементационог плана за спровођење Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs)“