Биоцидни производ је активна супстанца или смеша која садржи једну или више активних супстанци чија је намена да хемијски или биолошки уништи, одврати, учини безопасним, спречи деловањe или контролише непожељне организме.

На основу Закона о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15) биоцидни производ се може ставити у промет ако је за њега донето:

  1. Решење о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа, или
  2. Одобрење за стављање биоцидног производа у промет.

Oснoвни услoв зa издaвaњe oдoбрeњa зa стaвљaњe биoциднoг прoизвoдa у прoмeт je дa je aктивнa супстaнцa уписaнa у Листу I или Листу Ia (Листe aктивних супстaнци у биoциднoм прoизвoду). Имajући у виду дa joш нису прoцeњeнe свe aктивнe супстaнцe рaди уписa у Листу I или Листу Ia, у oдрeђeнoм прeлaзнoм пeриoду биoцидни прoизвoди мoгу дa сe стaвљajу у прoмeт нa oснoву Рeшeњa o упису биoциднoг прoизвoдa у Приврeмeну листу за достављање техничког досијеа. Рокови за подношење захтева за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа утврђују се у Решењу о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа.

Напомена: у случају непредвиђене појаве непожељних организама који се не могу сузбити другим средствима или биоцидним производом за који је донето решење о упису биоцидног производа у Привремену листу или издато одобрење за стављање у промет, може се издати привремена дозвола за стављање у промет биоцидног производа. Рок важења привремене дозволе не може бити дужи од 120 дана.

Ко има обавезу прибављања аката којим се омогућава стављање у промет биоцидних производа?

Произвођач или увозник биоцидног производа може да стави биоцидни производ у промет ако му је издат један од аката којим се омогућава да се тај биоцидни производ стави у промет.

Шта је потребно за доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа?

За доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа подноси се:

  • захтев за упис у Привремену листу;
  • основне информације о биоцидном производу и активној супстанци у том биоцидном производу, са одговарајућим прилозима;
  • доказ о уплати таксе  за процену основних информација ради доношења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа у износу од 30.000 динара у складу са чланом 2. Уредбе о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима („Службени гласник РС”, број 90/15).

Захтев за упис у Привремену листу и основне информације, као и доказ о уплати накнаде достављају се Министарству пољопривреде и заштите животне средине, непосредно (у писарници) или поштом на адресу Омладинских бригада 1, 11070 Београд.

Захтев за упис биоцидног производа у Привремену листу мора да садржи назив, адресу и седиште подносиоца захтева, трговачко име биоцидног производа за који се подноси захтев, потпис одговорног лица и печат. За детаљне информације о документацији која је се доставља уз овај захтев, погледати Смернице за упис биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа.

Напомена: Захтев за упис у Привремену листу могу да поднесу и више увозника заједно. Уколико више увозника заједно подноси захтев, сви увозници се сматрају носиоцима решења и сви су обвезници накнаде. Уколико страни произвођач поједине податке који су потребни за упис биоцидног производа у Привремену листу сматра поверљивим у смислу Закона о биоцидним производима, у случају да не жели да исти буду доступни увознику, поверљиве податке може да достави министарству нaдлeжнoм зa зaштиту живoтнe срeдинe непосредно или преко заступника.

Који су услови за упис биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа?

Биоцидни производ уписује се у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа ако је:

  1. активна супстанца у том биоцидном производу уписана у Листу I или Листу Iа, или
  2. активна супстанца у том биоцидном производу уписана у Програм за упис у Листу I или Листу Ia (Review Programme: Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2014; Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2014; Commission Delegated Regulation (EU) 2017/698 amending Delegated Regulation (EU) No 1062/2014; Commision Delegated Regulation (EU) 2019/157 amending Annex II to Delegated Regulation (EU) No 1062/2014),

осим ако је активна супстанца уписана у Листу II из Листe aктивних супстaнци у биoциднoм прoизвoду, тј. ако постоји сумња да тај биоцидни производ представља неприхватљив ризик по здравље људи, животиња и животну средину.

Које су обавезе носиоца решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа?

Носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу у смислу Закона о биоцидним производима јесте свако правно лице или предузетник са седиштем на територији Републике Србије које је подносилац захтева за упис тог биоцидног производа у Привремену листу.

Носилац решења има обавезу да се придржава услова за стављање у промет биоцидног производа из тог акта, да обележи биоцидни производ и да у безбедносном листу за тај биоцидни производ наведе начине и услове његовог коришћења одређене овим актом. Такође, обавезан је да води евиденцију о количинама биоцидног производа стављеног у промет, укупном промету биоцидног производа који је остварио у претходној години, количинама залиха и количинама биоцидног производа повученог са тржишта, као и о лицима којима је биоцидни производ продат односно уступљен, те да ове податке достави министарству надлежном за заштиту животне средине, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, као и да их чува најмање 10 година. Поред тога, дужан је и да прати све околности у вези са коришћењем биоцидног производа које могу штетно деловати на здравље људи и животиња и животну средину, као и дејства и околности у вези са ефикасношћу биоцидног производа, те да одмах по сазнању обавести министарство надлежно за заштиту животне средине о новим дејствима активне супстанце или биоцидног производа на здравље људи и животиња и животну средину, промени произвођача активне супстанце, променама у саставу активне супстанце и биоцидног производа, појави резистенције и другим променама основних информација.

Такође, подносилац захтева за упис у Привремену листу као носилац решења, дужан је и да надокнади штету која настане на територији Републике Србије у вези са биоцидним производом због непоштовања одредби из Закона о биоцидним производима и због одређених својстава биоцидног производа на које је то лице могло да утиче, а све у складу са законом.


Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима („Сл. гласник РС”, број 90/15)