Biocidni proizvod je aktivna supstanca ili smeša koja sadrži jednu ili više aktivnih supstanci čija je namena da hemijski ili biološki uništi, odvrati, učini bezopasnim, spreči delovanje ili kontroliše nepoželjne organizme.

Na osnovu Zakona o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/15) biocidni proizvod se može staviti u promet ako je za njega doneto:

  1. Rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea, ili
  2. Odobrenje za stavljanje biocidnog proizvoda u promet.

Osnovni uslov za izdavanje odobrenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet je da je aktivna supstanca upisana u Listu I ili Listu Ia (Liste aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu). Imajući u vidu da još nisu procenjene sve aktivne supstance radi upisa u Listu I ili Listu Ia, u određenom prelaznom periodu biocidni proizvodi mogu da se stavljaju u promet na osnovu Rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea. Rokovi za podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda utvrđuju se u Rešenju o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea.

Napomena: u slučaju nepredviđene pojave nepoželjnih organizama koji se ne mogu suzbiti drugim sredstvima ili biocidnim proizvodom za koji je doneto rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili izdato odobrenje za stavljanje u promet, može se izdati privremena dozvola za stavljanje u promet biocidnog proizvoda. Rok važenja privremene dozvole ne može biti duži od 120 dana.

Ko ima obavezu pribavljanja akata kojim se omogućava stavljanje u promet biocidnih proizvoda?

Proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda može da stavi biocidni proizvod u promet ako mu je izdat jedan od akata kojim se omogućava da se taj biocidni proizvod stavi u promet.

Šta je potrebno za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea?

Za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea podnosi se:

  • zahtev za upis u Privremenu listu;
  • osnovne informacije o biocidnom proizvodu i aktivnoj supstanci u tom biocidnom proizvodu, sa odgovarajućim prilozima;
  • dokaz o uplati takse  za procenu osnovnih informacija radi donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea u iznosu od 30.000 dinara u skladu sa članom 2. Uredbe o visini taksi, obveznicima plaćanja, kao i načinu plaćanja taksi za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, broj 90/15).

Zahtev za upis u Privremenu listu i osnovne informacije, kao i dokaz o uplati naknade dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, neposredno (u pisarnici) ili poštom na adresu Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd.

Zahtev za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu mora da sadrži naziv, adresu i sedište podnosioca zahteva, trgovačko ime biocidnog proizvoda za koji se podnosi zahtev, potpis odgovornog lica i pečat. Za detaljne informacije o dokumentaciji koja je se dostavlja uz ovaj zahtev, pogledati Smernice za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea.

Napomena: Zahtev za upis u Privremenu listu mogu da podnesu i više uvoznika zajedno. Ukoliko više uvoznika zajedno podnosi zahtev, svi uvoznici se smatraju nosiocima rešenja i svi su obveznici naknade. Ukoliko strani proizvođač pojedine podatke koji su potrebni za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu smatra poverljivim u smislu Zakona o biocidnim proizvodima, u slučaju da ne želi da isti budu dostupni uvozniku, poverljive podatke može da dostavi ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine neposredno ili preko zastupnika.

Koji su uslovi za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea?

Biocidni proizvod upisuje se u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea ako je:

  1. aktivna supstanca u tom biocidnom proizvodu upisana u Listu I ili Listu Ia, ili
  2. aktivna supstanca u tom biocidnom proizvodu upisana u Program za upis u Listu I ili Listu Ia (Review Programme: Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2014; Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2014; Commission Delegated Regulation (EU) 2017/698 amending Delegated Regulation (EU) No 1062/2014; Commision Delegated Regulation (EU) 2019/157 amending Annex II to Delegated Regulation (EU) No 1062/2014),

osim ako je aktivna supstanca upisana u Listu II iz Liste aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu, tj. ako postoji sumnja da taj biocidni proizvod predstavlja neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu.

Koje su obaveze nosioca rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea?

Nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu u smislu Zakona o biocidnim proizvodima jeste svako pravno lice ili preduzetnik sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koje je podnosilac zahteva za upis tog biocidnog proizvoda u Privremenu listu.

Nosilac rešenja ima obavezu da se pridržava uslova za stavljanje u promet biocidnog proizvoda iz tog akta, da obeleži biocidni proizvod i da u bezbednosnom listu za taj biocidni proizvod navede načine i uslove njegovog korišćenja određene ovim aktom. Takođe, obavezan je da vodi evidenciju o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, ukupnom prometu biocidnog proizvoda koji je ostvario u prethodnoj godini, količinama zaliha i količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta, kao i o licima kojima je biocidni proizvod prodat odnosno ustupljen, te da ove podatke dostavi ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i da ih čuva najmanje 10 godina. Pored toga, dužan je i da prati sve okolnosti u vezi sa korišćenjem biocidnog proizvoda koje mogu štetno delovati na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, kao i dejstva i okolnosti u vezi sa efikasnošću biocidnog proizvoda, te da odmah po saznanju obavesti ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine o novim dejstvima aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, promeni proizvođača aktivne supstance, promenama u sastavu aktivne supstance i biocidnog proizvoda, pojavi rezistencije i drugim promenama osnovnih informacija.

Takođe, podnosilac zahteva za upis u Privremenu listu kao nosilac rešenja, dužan je i da nadoknadi štetu koja nastane na teritoriji Republike Srbije u vezi sa biocidnim proizvodom zbog nepoštovanja odredbi iz Zakona o biocidnim proizvodima i zbog određenih svojstava biocidnog proizvoda na koje je to lice moglo da utiče, a sve u skladu sa zakonom.


Uredba o visini taksi, obveznicima plaćanja, kao i načinu plaćanja taksi za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima („Sl. glasnik RS”, broj 90/15)