Евиденцијом се обезбеђују подаци потребни ради праћења које хемикалије и са којим својствима се дистрибуирају у ланцу снабдевања, како са стране самог снабдевача, тако и од стране надлежног органа.

Eвиденције о хемикалијама

Ко има обавезу вођења евиденције о хемикалијама?

Произвођач (супстанце), даљи корисник (произвођач смеше), увозник и дистрибутер хемикалија, који ставља хемикалије у промет, дужан је да води евиденцију о хемикалијама.

За које хемикалије је прописана обавеза вођења евиденције?

Обавеза вођења евиденције прописана је за сваку хемикалију без обзира на количину хемикалије која је произведена или увезена и стављена у промет, осим за:

 1. биоцидне производе, јер је за њих прописан начин вођења евиденције посебним правилником;
 2. средства за заштиту биља;
 3. лекове и медицинска средстава;
 4. козметичке производе;
 5. храну, прехрамбене адитиве и ароме;
 6. храну за животиње и адитиве за ту храну.

Шта од података треба да садржи евиденција о хемикалијама?

Евиденција о хемикалијама треба да садржи податке који су прописани у oбрасцу који је саставни део Правилника о начину вођења евиденције о хемикалијама („Службени гласник РС“, број 31/11), и то:

 1. о идентификацији хемикалије (трговачко име хемикалије, назив произвођача и земљу порекла, CAS број (ако је применљив), EC број (ако је применљив) и класификацију хемикалије);
 2. од кога је хемикалија купљена (датум куповине, назив и адресу добављача, порески идентификациони број (ПИБ), као и количину хемикалије);
 3. коме је хемикалија продата (датум продаје, назив и адресу купца, ПИБ, као и укупну количину продатих хемикалија и календарску годину у којој су хемикалије продате);
 4. укупну количину која је продата потрошачима у току календарске године.

Уколико правно лице води евиденцију о хемикалијама која садржи све податке прописане обрасцем, није дужно да врши измене у својој бази података.

Када ималац дозволе за обављање делатности промета продаје хемикалије физичким лицима, има обавезу вођења евиденције у складу са Правилником о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија („Службени гласник РС“, бр. 94/10, 55/11 и 15/13) у посебној Књизи евиденције о промету нарочито опасних хемикалија.

Књига евиденције о промету нарочито опасних хемикалија треба да садржи:

 1. опште податке (име; адресу, број телефона и е-маил; ЈМБГ);
 2. остале податке
 • податке о идентификацији нарочито опасне хемикалије (за супстанце: трговачки и хемијски назив, CAS и ЕС број супстанце и количина; за смеше: трговачки назив са оригиналног паковања као и хемијски назив, CAS и ЕС број састојака смеше које доприносе опасности смеше и количина);
 • број дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија и рок важења дозволе.

Поред наведених података, у евиденцији о промету нарочито опасне хемикалије наводи се и датум када је нарочито опасна хемикалија продата или уступљена без накнаде, као и име, презиме и потпис лица које је издало нарочито опасну хемикалију.

Коме се доставља евиденција и колико се чувају подаци?

Снабдевач је дужан да евиденцију чува најмање 10 година после последње производње, стављања у промет и коришћења хемикалије и да их достави на захтев министарству надлежномза заштиту животне средине. Надлежна инспекција ће приликом надзора утврдити да ли се евиденција води на прописан начин и да ли се прикупљају подаци о хемикалијама, као и да ли се евиденција и подаци чувају у прописаном року.

Напомена: ако је снабдевач своје послове или део својих послова уступио трећем лицу, обавеза чувања података прелази на то лице, а ако је престао са радом, одговорно лице снабдевача дужно је да одмах по престанку рада те податке достави министарству надлежном за заштиту животне средине.

ЕВИДЕНЦИЈЕ О БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

Kо има обавезу вођења евиденције о биоцидним производима?

Обавезу вођења евиденције о биоцидним производима имају:

 1. носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа односно носилац одобрења за стављање у промет биоцидног производа;
 2. професионални корисник.

Напомена: начин вођења евиденције о биоцидним производима укључујући и обрасце на којима се евиденција води, прописани су у Правилнику о начину вођења евиденције о биоцидним производима (Службени гласник РС, број 28/11), док су обавезе у вези са вођењем евиденције прописане у Закону о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15).

Шта од података треба да садржи евиденција о биоцидним производима?

 1. Евиденција коју води носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа односно носилац одобрења за стављање у промет биоцидног производа на Обрасцу 1., садржи податке о количинама биоцидног производа стављеног у промет, укупном промету биоцидног производа оствареног у претходној години, количинама залиха, количинама биоцидног производа повученог са тржишта и лицима којима је биоцидни производ продат, односно уступљен;
 2. Евиденција коју води професионални корисник на Обрасцу 2., садржи податке о количинама набављених биоцидних производа, количинама залиха, количинама употребљених биоцидних производа и о намени за коју су употребљени.

Коме се доставља евиденција и колико се чувају подаци?

Носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа односно носилац одобрења за стављање у промет биоцидног производа је дужан да достави податке из евиденције министарству надлежном за заштиту животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину и да их чува најмање 10 година.

Професионални корисник је дужан да на захтев достави податке из евиденције министарству надлежном за заштиту животне средине и да их чува најмање 10 година. Надлежна инспекција ће приликом надзора утврдити да ли се води прописана евиденција и прикупљају подаци о хемикалијама као и да ли се евиденција и подаци чувају у прописаном року.