Evidencijom se obezbeđuju podaci potrebni radi praćenja koje hemikalije i sa kojim svojstvima se distribuiraju u lancu snabdevanja, kako sa strane samog snabdevača, tako i od strane nadležnog organa.

Evidencije o hemikalijama

Ko ima obavezu vođenja evidencije o hemikalijama?

Proizvođač (supstance), dalji korisnik (proizvođač smeše), uvoznik i distributer hemikalija, koji stavlja hemikalije u promet, dužan je da vodi evidenciju o hemikalijama.

Za koje hemikalije je propisana obaveza vođenja evidencije?

Obaveza vođenja evidencije propisana je za svaku hemikaliju bez obzira na količinu hemikalije koja je proizvedena ili uvezena i stavljena u promet, osim za:

 1. biocidne proizvode, jer je za njih propisan način vođenja evidencije posebnim pravilnikom;
 2. sredstva za zaštitu bilja;
 3. lekove i medicinska sredstava;
 4. kozmetičke proizvode;
 5. hranu, prehrambene aditive i arome;
 6. hranu za životinje i aditive za tu hranu.

Šta od podataka treba da sadrži evidencija o hemikalijama?

Evidencija o hemikalijama treba da sadrži podatke koji su propisani u obrascu koji je sastavni deo Pravilnika o načinu vođenja evidencije o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, broj 31/11), i to:

 1. o identifikaciji hemikalije (trgovačko ime hemikalije, naziv proizvođača i zemlju porekla, CAS broj (ako je primenljiv), EC broj (ako je primenljiv) i klasifikaciju hemikalije);
 2. od koga je hemikalija kupljena (datum kupovine, naziv i adresu dobavljača, poreski identifikacioni broj (PIB), kao i količinu hemikalije);
 3. kome je hemikalija prodata (datum prodaje, naziv i adresu kupca, PIB, kao i ukupnu količinu prodatih hemikalija i kalendarsku godinu u kojoj su hemikalije prodate);
 4. ukupnu količinu koja je prodata potrošačima u toku kalendarske godine.

Ukoliko pravno lice vodi evidenciju o hemikalijama koja sadrži sve podatke propisane obrascem, nije dužno da vrši izmene u svojoj bazi podataka.

Kada imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa prodaje hemikalije fizičkim licima, ima obavezu vođenja evidencije u skladu sa Pravilnikom o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija („Službeni glasnik RS“, br. 94/10, 55/11 i 15/13) u posebnoj Knjizi evidencije o prometu naročito opasnih hemikalija.

Knjiga evidencije o prometu naročito opasnih hemikalija treba da sadrži:

 1. opšte podatke (ime; adresu, broj telefona i e-mail; JMBG);
 2. ostale podatke
 • podatke o identifikaciji naročito opasne hemikalije (za supstance: trgovački i hemijski naziv, CAS i ES broj supstance i količina; za smeše: trgovački naziv sa originalnog pakovanja kao i hemijski naziv, CAS i ES broj sastojaka smeše koje doprinose opasnosti smeše i količina);
 • broj dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija i rok važenja dozvole.

Pored navedenih podataka, u evidenciji o prometu naročito opasne hemikalije navodi se i datum kada je naročito opasna hemikalija prodata ili ustupljena bez naknade, kao i ime, prezime i potpis lica koje je izdalo naročito opasnu hemikaliju.

Kome se dostavlja evidencija i koliko se čuvaju podaci?

Snabdevač je dužan da evidenciju čuva najmanje 10 godina posle poslednje proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalije i da ih dostavi na zahtev ministarstvu nadležnomza zaštitu životne sredine. Nadležna inspekcija će prilikom nadzora utvrditi da li se evidencija vodi na propisan način i da li se prikupljaju podaci o hemikalijama, kao i da li se evidencija i podaci čuvaju u propisanom roku.

Napomena: ako je snabdevač svoje poslove ili deo svojih poslova ustupio trećem licu, obaveza čuvanja podataka prelazi na to lice, a ako je prestao sa radom, odgovorno lice snabdevača dužno je da odmah po prestanku rada te podatke dostavi ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine.

EVIDENCIJE O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

Ko ima obavezu vođenja evidencije o biocidnim proizvodima?

Obavezu vođenja evidencije o biocidnim proizvodima imaju:

 1. nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea odnosno nosilac odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda;
 2. profesionalni korisnik.

Napomena: način vođenja evidencije o biocidnim proizvodima uključujući i obrasce na kojima se evidencija vodi, propisani su u Pravilniku o načinu vođenja evidencije o biocidnim proizvodima (Službeni glasnik RS, broj 28/11), dok su obaveze u vezi sa vođenjem evidencije propisane u Zakonu o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/15).

Šta od podataka treba da sadrži evidencija o biocidnim proizvodima?

 1. Evidencija koju vodi nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea odnosno nosilac odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda na Obrascu 1., sadrži podatke o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, ukupnom prometu biocidnog proizvoda ostvarenog u prethodnoj godini, količinama zaliha, količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta i licima kojima je biocidni proizvod prodat, odnosno ustupljen;
 2. Evidencija koju vodi profesionalni korisnik na Obrascu 2., sadrži podatke o količinama nabavljenih biocidnih proizvoda, količinama zaliha, količinama upotrebljenih biocidnih proizvoda i o nameni za koju su upotrebljeni.

Kome se dostavlja evidencija i koliko se čuvaju podaci?

Nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea odnosno nosilac odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda je dužan da dostavi podatke iz evidencije ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu i da ih čuva najmanje 10 godina.

Profesionalni korisnik je dužan da na zahtev dostavi podatke iz evidencije ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine i da ih čuva najmanje 10 godina. Nadležna inspekcija će prilikom nadzora utvrditi da li se vodi propisana evidencija i prikupljaju podaci o hemikalijama kao i da li se evidencija i podaci čuvaju u propisanom roku.