Kako prepoznati opasnu hemikaliju?

Na ambalaži opasne hemikalije mora se nalaziti etiketa  sa informacijama na srpskom jeziku. Potrošači se putem etikete informišu o stepenu i prirodi opasnosti koju hemikalija predstavlja. Na etiketi se takođe nalaze obaveštenja o merama predostrožnosti koja opisuju mere koje treba preduzeti da bi se smanjio rizik pri korišćenju opasne hemikalije, odnosno da bi potrošači mogli da je koriste na bezbedan način.

Na prvi pogled, uočava se piktogram opasnosti – uokvireni simbol koji prikazuje kako hemikalija može delovati, odnosno kakav opasan uticaj može imati na život i zdravlje ljudi ili po životnu sredinu. Simbol je crne boje, na beloj podlozi, sa crvenim okvirom.

Pored piktograma, na etiketi se nalaze i:

  • reč upozorenja („Opasnost“ ili „Pažnja“);
  • obaveštenja o opasnosti;
  • obaveštenja o merama predostrožnosti i dr.

Reč „opasnost“ upozorava na veoma opasne, a „pažnja“ na manje opasne kategorije opasnosti. Obaveštenje o opasnosti dodatno pojašnjava značenje piktograma. Uz jedan isti piktogram, može se naći više obaveštenja o opasnosti, što zavisi od efekata koje hemikalija može imati na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Obaveštenje o merama predostrožnosti opisuje kako bezbedno postupati sa hemikalijom i šta treba preduzeti ukoliko dođe do slučajnog izlaganja.

Kako izgledaju piktogrami?

 PIKTOGRAM INFORMACIJE
 Eksplozivnost
GHS01Simbol:
bomba koja eksplodira
Šta znači ovaj piktogram?
Nestabilan eksploziv.
Eksploziv, opasnost od masovne eksplozije.
Eksploziv, opasnost od izbacivanja projektila.
Eksploziv, opasnost od požara, udarnog talasa ili izbacivanja projektila.
Masovna eksplozija pri izlaganju plamenu.
Gde se sve može nalaziti?
Vatromet, municija.
Primer mera predostrožnosti:
Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.
Pre rukovanja obavezno pročitati sve mere predostrožnosti i bezbednosti.
Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. – Zabranjeno pušenje.
Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.
Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu.
Rizik od eksplozije u slučaju požara.

Zapaljivost
GHS02
Simbol:
plamen
  

Šta znači ovaj piktogram?
Veoma zapaljivi gas.
Zapaljivi gas.
Veoma zapaljivi aerosol.
Zapaljivi aerosol.
Veoma lako zapaljiva tečnost i para.
Lako zapaljiva tečnost i para.
Zapaljiva tečnost i para.|
Zapaljiva čvrsta supstanca ili smeša.
Gde se sve može nalaziti?
Ulje za lampe, benzin, sredstvo za skidanje laka sa noktiju.
Primer mera predostrožnosti:
Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. – Zabranjeno pušenje.
Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.
Čuvati na hladnom.
Zaštititi od sunčeve svetlosti.
 

Oksidujuće
GHS03Simbol:
plamen preko kruga

  

Šta znači ovaj piktogram?
Može da izazove ili podstakne vatru, oksidujuće sredstvo.
Može da izazove požar ili eksploziju; jako oksidujuće sredstvo.
Gde se sve može nalaziti?
Izbeljivači, medicinski kiseonik.
Primer mera predostrožnosti:
Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. – Zabranjeno pušenje.
Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.
Hitno isprati kontaminiranu odeću i kožu sa dosta vode pre skidanja odeće.
Gasovi pod pritiskom
GHS04Simbol:
cilindar za gas
Šta znači ovaj piktogram?
Sadrži gas pod pritiskom; može da ekpslodira ako se izlaže toploti.
Sadrži rashlađeni tečni gas, može da izazove promrzline ili povrede.
Gde se sve može nalaziti?
Boce za gasove.
Primer mera predostrožnosti:
Zaštititi od sunčeve svetlosti.
Nositi rukavice koje štite od hladnoće / zaštitu za lice / zaštitu za oči.
Hitno potražiti medicinski savet / mišljenje.
 

Korozivnost
GHS05
Simbol:
korozija

  

Šta znači ovaj piktogram?
Može biti korozivno za metale.
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
Gde se sve može nalaziti?
Sredstva za čišćenje odvoda, sirćetna kiselina, hlorovodonična kiselina, amonijak.
Primer mera predostrožnosti:
Ne udisati prašinu / dim / gas / maglu / paru / sprej.
Oprati … detaljno nakon rukovanja.
Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.Skladištiti pod ključem.
Čuvati samo u originalnoj ambalaži.
 

Akutna toksičnost
GHS06
Simbol:
lobanja i ukrštene kosti

  

Šta znači ovaj piktogram?
Smrtonosno ako se proguta.
Smrtonosno u kontaktu sa kožom.
Smrtonosno ako se udiše.
Toksično ako se proguta.
Toksično u kontaktu sa kožom.
Toksično ako se udiše.
Gde se sve može nalaziti?
Pesticidi, biocidi, metanol.
Primer mera predostrožnosti:
Oprati … detaljno nakon rukovanja.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.
Isprati usta.
Skladištiti u zatvorenoj ambalaži.
Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.
Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.
AKO DOSPE NA KOŽU: Pažljivo oprati sa puno sapuna i vode.
Hitno ukloniti / skinuti svu kontaminiranu odeću.
Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.
Ne udisati prašinu / dim/ gas / maglu / paru / sprej.
Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
U slučaju neadekvatne ventilacije nositi opremu za zaštitu respiratornih organa.
AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.
Skladištiti pod ključem.
 Opasnost po zdravlje / opasnost po ozonski omotač
GHS07
Simbol:
znak uzvika
  
Šta znači ovaj piktogram?
Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
Može da izazove pospanost i nesvesticu.
Može da izazove alergijske reakcije na koži.
Dovodi do jake iritacije oka.
Izaziva iritaciju kože.
Štetno ako se proguta.
Štetno u kontaktu sa kožom.
Štetno ako se udiše.
Šteti javnom zdravlju i životnoj sredini tako što oštećuje ozon u gornjoj atmosferi.
Gde se sve može nalaziti?
Biocidi, detergenti za pranje, sredstva za čišćenje toaleta, tečnosti za hlađenje.
Primer mera predostrožnosti:
Izbegavati udisanje prašine / dima / gasa / magle / pare / spreja.
Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.
AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ukoliko se ne osećate dobro.
Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.
AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
Ozbiljna opasnost po zdravlje
GHS08
Simbol:
opasnost po zdravlje
  
Šta znači ovaj piktogram?
Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
Dovodi do oštećenja organa.
Može da dovede do oštećenja organa.
Može štetno da utiče na plodnost ili na plod.
Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod.
Može da dovede do pojave karcinoma.
Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
Može da dovede do genetskih defekata.
Sumnja se da može dovesti do genetskih defekata.
Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem.
Gde se sve može nalaziti?
Terpentin, benzin, ulje za lampe.
Primer mera predostrožnosti:
AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.
Ne izazivati povraćanje.
Skladištiti pod ključem.
Ne udisati prašinu / dim / gas / maglu / paru / sprej.
Oprati …detaljno nakon rukovanja.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
Potražiti medicinski savet/ mišljenje, ako se ne osećate dobro.
Ako dođe do izlaganja: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.
Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.
Pre rukovanja obavezno pročitati sve mere predostrožnosti i bezbednosti.
Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu.
Ako dođe do izlaganja ili se sumnja da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja.
U slučaju neadekvatne ventilacije nositi opremu za zaštitu respiratornih organa.
AKO SE UDIŠE: Ukoliko je disanje otežano, izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.
 Opasnost po životnu sredinu
GHS09Simbol:
životna sredina
  
Šta znači ovaj piktogram?
Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Gde se sve može nalaziti?
Pesticidi, biocidi, benzin, terpentin.
Primer mera predostrožnosti:
Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
Sakupiti prosuti sadržaj.

Hemikalije na kojima se nalaze ovakvi elementi obeležavanja mogu izazvati povrede i dovesti vas u ozbiljnu opasnost. Koristite hemikalije na bezbedan način, uvek pročitajte sadržaj etikete, naučite šta etiketa znači i hemikaliju koristite isključivo u skladu sa uputstvom za upotrebu.