Koliko puta ste kupili neku hemikaliju ili proizvod a da niste pročitali šta piše na etiketi? Možda ste pomislili da je to gubljenje vremena, da tu nema informacija koje su od značaja za vas kao potrošača…

Da li ste znali da kada uđete u prodavnicu i kupite detergent za pranje veša, omekšivač, sredstvo za čišćenje rerne ili sredstvo koje ima antibakterijsko dejstvo, u svoj dom možda unosite opasne hemikalije?

Hemikalija jeste supstanca i smeša, a mnoge supstance i smeše su opasne. Na etiketi opasne hemikalije postoje važne informacije koje vam omogućavaju bezbedno korišćenje i zato pažljivo pročitajte etiketu na ambalaži!

Opasne hemikalije se u prodavnicama moraju držati odvojeno od druge robe. Prodavac je dužan da vam na zahtev pruži objašnjenje o sadržaju etikete i informacije iz bezbednosnog lista (o opasnostima po zdravlje ljudi i životnu sredinu, pravilnom rukovanju sa opasnom hemikalijom, merama bezbednosti prilikom rukovanja, kao i merama prve pomoći u slučaju nesreće). Bezbednosni list predstavlja „ličnu kartu“ hemikalije i sadrži naročito: identifikaciju hemikalije, podatke o svojstvima hemikalije, načinu korišćenja, preventivne mere, mere za smanjenje rizika i podatke o snabdevaču hemikalije.

Da li ste znali da među opasnim hemikalijama posebnu pažnju treba posvetiti supstancama koje se nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost i supstancama kandidatima za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost?

Proizvođač, uvoznik ili distributer proizvoda koji sadrži supstancu sa Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost ili supstancu kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost (u daljem tekstu će se supstance sa obe pomenute liste nazivati: supstance koje izazivaju zabrinutost) u koncentraciji većoj od 0,1%, dužan je da vam na zahtev, bez naknade, dostavi informaciju o tome da li proizvod sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost. Ova obaveza propisana je Zakonom o hemikalijama i odnosi se na proizvode u skladu sa definicijom iz pomenutog zakona (na primer: ambalaža, obuća i tekstil, nameštaj, igračke, električni uređaji, nakit, sportska oprema itd.).

Kako doći do informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost?

Informaciju o prisustvu supstanci koje izazivaju zabrinutost možete zahtevati u radnji u kojoj ste kupili proizvod od prodavca, ali takođe i od proizvođača ili uvoznika proizvoda. Preporučljivo je da zahtev dostavite u pisanoj formi tako što ćete navesti tačan naziv i opis proizvoda, zahtevati informaciju o prisustvu supstanci koje izazivaju zabrinutost u tom proizvodu ili ambalaži. U slučaju da se neka od pomenutih supstanci nalazi u proizvodu u koncentraciji većoj od 0,1%, snabdevač je u skladu sa članom 27. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) u obavezi da vam tu informaciju dostavi. Međutim, snabdevač nije u obavezi da vam dostavi informaciju o drugim supstancama u proizvodu, pa čak ni o supstancama koje izazivaju zabrinutost ako su prisutne u manjoj koncentraciji od 0,1%. To mogu uraditi isključivo na dobrovoljnoj osnovi. U svakom slučaju, snabdevač bi trebalo da vas informiše i ako njegov proizvod uopšte ne sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost.

Pravo da zahtevate ovakvu informaciju ne odnosi se na smeše poput boja i lakova, detergente, lepkove, kozmetiku ili hranu.

Šta učiniti ukoliko snabdevač ne odgovori na vaš zahtev?

Ukoliko ne dobijete odgovor na vaš zahtev, obratite se ministarstvu nadležnom za sprovođenje Zakona o hemikalijama, odnosno Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, nadležnoj inspekciji za zaštitu životne sredine.

Postoji mogućnost da snabdevači nisu svesni svih svojih obaveza propisanih zakonom. Ukoliko zahtevate da ostvarite svoje pravo na informaciju, time ćete i vi učestvovati u podizanju svesti javnosti!

Koji su naši ciljevi?

Građani su u svakodnevnom životu izloženi velikom broju hemikalija, a taj broj svakodnevno raste. Radi očuvanja zdravlja i bezbednosti ljudi, kao i životne sredine, veoma je važno da budete informisani o pravilnoj i bezbednoj upotrebi hemikalija. Deca su najviše izložena negativnim efektima hemikalija koje se mogu naći u proizvodima poput plastičnih glodalica, u igračkama, podlogama za igranje itd.

Na globalnom nivou, povećana upotreba različitih hemikalija dovodi se u vezu i sa porastom broja oboljenja, poput kancera. Iz navedenih razloga, važno je biti informisan i bezbedno postupati sa hemikalijama.

Dodatno, dobra informisanost potrošača će pojačati kriterijume za donošenje odluke prilikom kupovine proizvoda. Kada znate šta su opasne hemikalije, gde se sve mogu nalaziti, koje su to supstance koje izazivaju zabrinutost – lako ćete odlučiti koji proizvod će koristiti vaša porodica.