Када се каже хемикалија треба имати на уму да се ради о великом броју како супстанци тако и смеша које су постале део нашег свакодневног живота и користе се у домаћинствима за различите потребе. У већини случајева олакшавају нам свакодневни живот и нисмо спремни да их се одрекнемо. Међутим, многе од њих могу имати озбиљне последице по здравље људи и животну средину и као такве данас се препознају као супстанце које изазивају забринутост (у даљем тексту: SVHC).

Снабдевачи и потрошачи морају бити едуковани и свесни свих опасности које представљају SVHC, као и смеше и производи који их садрже. Не можемо размишљати о информацији коју немамо, али када научимо шта све може имати негативан утицај на нас и на животну средину и како да дођемо до информација о томе, научићемо и да доносимо правилну одлуку. Што се више људи информише, утолико ће се повећати свест о утицају хемикалија које се налазе у животној средини.

Које супстанце изазивају забринутост и због чега им треба посветити посебну пажњу?

Свака хемикалија која нам може нашкодити сматра се опасном. Излагање одређеним хемикалијама може имати различите последице, од благе иритације коже до појаве карцинома. Поред тога, хемикалије могу у значајној мери имати негативан утицај на ваздух, воду, земљиште, седименте, биљни и животињски свет.

Када се хемикалије не користе на правилан начин, тада се увећава ризик од штетног дејства на наше здравље. Од опасних хемикалија се штитимо користећи их на адекватан начин, чиме излагање сводимо на прихватљив ниво или их замењујемо безбеднијим алтернативама.

Супстанце које изазивају забринутост су првенствено супстанце које су класификоване као: карциногене категорије 1А и 1Б, мутагене категорије 1А и 1Б, токсичне по репродукцију категорије 1А и 1Б, супстанцe идентификованe као перзистентне, биоакумулативне и токсичне (у даљем тексту: ПБТ) и веома перзистентне, веома биоакумулативне (у даљем тексту: вПвБ) као и супстанцe које доводе до поремећаја рада ендокриног система или дају повода за подједнаку забринутост.

SVHC могу изазивати рак, генетске мутације, довести до оштећења репродуктивне функције и плода, или до поремећаја лучења хормона и др. Степен оштећења структуре и функције неког ткива варира у зависности од својстава хемикалија, концентрације која је била присутна приликом излагања и времену изложености овим хемикалијама. Због својства да се акумулирају у организму, SVHC могу изазвати неке од горе наведених нежељених ефеката, било да је реч о једнократном излагању већим концентрацијама, о дуготрајном или поновљеном излагању истој или различитим супстанцама, које могу бити у изузетно малим концентрацијама.

Како нас штите прописи?

Дуги низ година SVHC доприносе „побољшању“ квалитета живота, док се све више удаљавају од животне средине и њених законитости. Отуда се јавио апсурд: развој намењен човеку, угрожава његов живот и животну средину.

На основу дугогодишњег рада и константних истраживања у свету која указују на штетне ефекте SVHC, Европска унија је у циљу заштите здравља људи и животне средине посебан значај дала овим супстанцама и оне су у оквиру ЕУ прописа издвојене на одређене листе (листа за издавање одобрења – Authorisation List и листа кандидата – Candidate List). Шта то значи? На територији Европске уније, супстанце које се налазе на листи за издавање одобрења могу се наћи у промету и користити само уколико је за одређени начин коришћења те супстанце издато одобрење (Authorisation). Са друге стране, када је реч о листи кандидата не треба доводити у питање да ли те супстанце имају својства SVHC, већ да се из ове листе издвајају приоритетне супстанце које могу прећи на листу за издавање одобрења. Који је циљ ових поступака? Један од основних циљева је прелазак на безбедније алтернативе, где за то постоји могућност, чиме се потрошачу обезбеђује избор да користи производ који у себи не садржи SVHC.

Република Србија је на основу искустава других земаља донела одлуку да поменуте листе укључи у националне прописе који се објављују и ажурирају у „Службеном гласнику Републике Србије“ као Листе супстанци које изазивају забринутост и Листу супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост.

Законом о хемикалијама и Законом о биоцидним производима предвиђени су и различити механизми којима се стављање у промет и коришћење одређених опасних хемикалија и биоцидних производа ограничава или потпуно забрањује. Овим механизмима онемогућава се да одређене опасне хемикалије и биоцидни производи буду доступни потрошачима.

Закон о хемикалијама такође прописује да се SVHC уписују у Регистар хемикалија када се производе или увозе на тржиште Републике Србије, али и када се користе као такве или у саставу смеша, било за производњу неке друге хемикалије или производа. Правно лице том приликом, између осталог, наводи опис мера за смањење ризика, податке о могућим алтернативним супстанцама и да ли је изводљива њихова замена.

Механизам контроле ових супстанци има за циљ њихову постепену знамену безбеднијим алтернативама, све до потпуног престанка њиховог коришћења.

Где се све могу наћи супстанце које изазивају забринутост?

  1. Супстанце које су карциногене, мутагене и/или токсичне по репродукцију (у даљем тексту: CMR)

Ове супстанце су изузетно опасне по здравље људи. Могу да утичу на ДНК (генетски материјал човека), мењају га и изазову неконтролисану деобу ћелија организма људи (карцином) или да поремете сексуални развој. Ове супстанце су „најопасније од најопаснијих хемикалија“, и на основу доказа добијених испитивањима, могу бити идентификоване као супстанце које изазивају забринутост.

  • Фталати као група супстанци се у свету најчешће користе као пластификатори. Одређени фталати имају штетне ефекте на репродукцију и многи од њих, укључујући Bis(2-етилхексил)-фталат (DEHP), дибутил фталат (DBP), бензил бутил фталат (BBP) и диизобутил фталат (DIBP) могу се наћи у великом броју производа који се користе у кући и ван ње, укључујући подне облоге, кровне материјале, жице, каблове, црева и обложену тканину попут вештачке коже за торбе и корице књига.
  1. Супстанце које су перзистентне, биоакумулативне и токсичне

Супстанце које је тешко разградити (перзистентне су), акумулирају се у живим организмима, нпр. у масним ткивима (биоакумулативне су) и токсичне су, називамо ПБТ. Неке супстанце су веома перзистентне и веома биоакумулативне (вПвБ). Дуготрајни ефекти ПБТ и вПвБ супстанци се тешко могу предвидети. Једном када се ослободе у животној средини, излагање овим супстанцама тешко је „поништити“. Могу се акумулирати у биљкама, животињама и људима, а могу загадити и удаљена подручја јер се преносе кроз атмосферу на велике удаљености.

  • Бромовани ретардер пламена, хексабромциклододекан (HBCDD) се користи у производима израђеним од полистирена – највише у термоизолационим плочама/панелима за зграде, амбалажном материјалу и пластичним кућиштима електричних и електронских уређаја. Такође се користи и у текстилној индустрији за превлачење текстила који се може наћи на тапацираном намештају или седиштима у транспортним средствима, у текстилу који се користи за ентеријер, на пример у производњи драперија, укључујући и завесе, ролетне, за ојачавање душека за кревете. Пошто је у питању ПБТ супстанца, може се преносити на велике удаљености у животној средини. Нађена је чак у животињама на Арктику. Опасна својства ове супстанце широм света могу довести до значајних штетних ефеката по здравље људи и животну средину.
  1. Супстанце које дају повода за подједнаку забринутост

То су супстанце за које постоји доказ о вероватном настајању озбиљних ефеката по здравље људи или животну средину, који их доводи на ниво сличан CMR и ПБТ супстанци. Одређене супстанце које изазивају поремећај рада ендокриног система (у даљем тексту: ендокрини дисруптори) и супстанце које изазивају сензибилизацију респираторних органа могу се сматрати супстанцама које изазивају забринутост, али се то процењује за сваку супстанцу, од случаја до случаја.

  • 4-terc-октилфенол етоксилати, међу бројним ендокриним дисрупторима, идентификовани су као супстанце које изивају забринутост због утицаја на животну средину. У животној средини, разлажу се на 4-terc-октилфенол етоксилат, који на пример, код риба доводи до поремећаја рада ендокриног система. Ове супстанце се користе на различите начине, укључујући и производњу боја, медицинских средстава и опреме. Утицај 4-terc-октилфенол етоксилата на животну средину може се упоредити са утицајем који имају ПБТ супстанце и из тог разлога се сматра да даје повода за подједнаку забринутост.

Шта можемо да учинимо?

Потрошачи морају бити свесни да имају право избора при куповини производа и могућност да се, одабиром хемикалије или производа који не садржи SVHC, заштитe од штетних дејстава ових супстанци.

Снабдевачи производа су дужни да учесницима у ланцу снабдевања (и потрошачу на захтев) доставе информације о супстанцама које изазивају забринутост, које су присутне у производу у концентрацији већој од 0,1 % (m/m).

Замена безбеднијим алтернативама, поред заштите животне средине и здравља радника, као и потрошача, може имати позитиван утицај и на пословање снабдевача који ставља у промет хемикалије или производе које их садрже, с обзиром да ће све више потрошача почети да обраћа пажњу на то шта се све може наћи у хемикалијама и производима које купују и уносе у своја домаћинства.