За увоз и извоз одређене супстанце за коју је утврђено ограничење и забрана производње, стављања у промет и коришћења, као и одређене смеше и производа који садрже ту супстанцу спроводи се поступак претходног обавештења односно поступак давања сагласности на основу претходног обавештења (PIC поступак) који прописује Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини.

Законом о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) и Правилником о увозу и извозу одређених опасних хемикалија („Службени гласник РС“, бр. 89/10, 15/13 и 114/14) у потпуности је омогућено спровођење Ротердамске конвенције.

Основни циљ Ротердамске конвенције је подела одговорности и сарадња у међународној трговини одређеним опасним хемикалијама (пестициди и индустријске хемикалије), а све у циљу заштите здравља људи и животне средине.

На кога се односе одредбе Закона о хемикалијама и Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија?

Правилник се примењује на:

 • извознике одређених хемикалија и производа;
 • увознике одређених хемикалија и производа.

За које хемикалије се спроводи поступак претходног обавештења и PIC поступак?

Поступак претходног обавештења и PIC поступак спроводи се за хемикалије чије је стављање у промет и коришћење у одређеној категорији забрањено или строго ограничено, а које су дате у Прилогу 1. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија.

ИЗВОЗ ХЕМИКАЛИЈА – ШТА ТРЕБА ЗНАТИ

Спровођење поступка претходног обавештења или PIC поступка

Ваше обавезе зависе од хемикалија односно производа које извозите. У зависности од тога потребно је спровести или поступак претходног обавештења или PIC поступак, а у неким случајевима и оба поступка. Хемикалије за које се спроводе поменути поступци наведене су у Прилогу 1. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија.

Извозник плаћа таксу за процену података које се достављају ради спровођења поступка претходног обавештења и PIC поступка.

Забрана извоза хемикалија и производа

Не смете извозити хемикалије или производе чији је извоз забрањен. Ове хемикалије дате су у Прилогу 5. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија.

Општи захтеви за извоз

Сви извозници хемикалија морају испунити опште захтеве за извоз и то:

 • извозник треба да пакује и обележава хемикалију у складу са законом и прописима којима се уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија, осим ако је потребно да хемикалију пакује и обележава на другачији начин, у складу са међународним стандардима, а то захтева земља у коју се извози хемикалија (члан 9. Закона о хемикалијама);
 • треба да припреме безбедносни лист уз хемикалију коју извозе и доставе га сваком увознику, а ако је то могуће безбедносни лист треба да буде на језику земље у коју се извози (члан 20. Закона о хемикалијама);
 • могу да извезу хемикалију најкасније шест месеци пре истека рока трајања;
 • треба да обезбеде да је чистоћа хемикалије у складу са прописаном.

Достављање података о извозу

Извозник:

дужан је да министарству надлежном за заштиту животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину достави:

 • информације о извезеним количинама;
 • информацију о земљи у коју је извозио хемикалије односно производе и
 • опште податке о увознику.

Министарству надлежном за заштиту животне средине извозник доставља табеларни приказ података, који се може преузети овде.

Табеларни приказ поступка који треба спровести пре почетка извоза може се преузети овде.

УВОЗ ХЕМИКАЛИЈА – ШТА ТРЕБА ЗНАТИ

Увозник:

 • хемикалије из Дела 1. Прилога 1. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија;
 • хемикалије која садржи супстанцу са тог списка;
 • хемикалије из Дела 2. одељак А или Б Прилога 1. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија;
 • хемикалије која садржи супстанцу са тог списка,

дужан је да министарству надлежном за заштиту животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину достави поред података које доставља у Регистар хемикалија (према члану 42. Закона о хемикалијама) и:

 1. информацију о земљи из које је увозио и
 2. опште податке о извознику.

Министарству надлежном за заштиту животне средине увозник хемикалије доставља табеларни приказ података, кojи сe мoжe преузети овде.

Увозник производа који садржи хемикалију из Дела 2. одељак А или Б Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија дужан је да министарству надлежном за заштиту животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину достави:

 • информацију о увезеним количинама;
 • информацију о земљи из које је увозио и
 • опште податке о извознику.

Министарству надлежном за заштиту животне средине увозник производа доставља табеларни приказ, кojи сe мoжe нaћи преузети овде.