Za uvoz i izvoz određene supstance za koju je utvrđeno ograničenje i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja, kao i određene smeše i proizvoda koji sadrže tu supstancu sprovodi se postupak prethodnog obaveštenja odnosno postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (PIC postupak) koji propisuje Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini.

Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) i Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija („Službeni glasnik RS“, br. 89/10, 15/13 i 114/14) u potpunosti je omogućeno sprovođenje Roterdamske konvencije.

Osnovni cilj Roterdamske konvencije je podela odgovornosti i saradnja u međunarodnoj trgovini određenim opasnim hemikalijama (pesticidi i industrijske hemikalije), a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Na koga se odnose odredbe Zakona o hemikalijama i Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija?

Pravilnik se primenjuje na:

 • izvoznike određenih hemikalija i proizvoda;
 • uvoznike određenih hemikalija i proizvoda.

Za koje hemikalije se sprovodi postupak prethodnog obaveštenja i PIC postupak?

Postupak prethodnog obaveštenja i PIC postupak sprovodi se za hemikalije čije je stavljanje u promet i korišćenje u određenoj kategoriji zabranjeno ili strogo ograničeno, a koje su date u Prilogu 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija.

IZVOZ HEMIKALIJA – ŠTA TREBA ZNATI

Sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja ili PIC postupka

Vaše obaveze zavise od hemikalija odnosno proizvoda koje izvozite. U zavisnosti od toga potrebno je sprovesti ili postupak prethodnog obaveštenja ili PIC postupak, a u nekim slučajevima i oba postupka. Hemikalije za koje se sprovode pomenuti postupci navedene su u Prilogu 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija.

Izvoznik plaća taksu za procenu podataka koje se dostavljaju radi sprovođenja postupka prethodnog obaveštenja i PIC postupka.

Zabrana izvoza hemikalija i proizvoda

Ne smete izvoziti hemikalije ili proizvode čiji je izvoz zabranjen. Ove hemikalije date su u Prilogu 5. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija.

Opšti zahtevi za izvoz

Svi izvoznici hemikalija moraju ispuniti opšte zahteve za izvoz i to:

 • izvoznik treba da pakuje i obeležava hemikaliju u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija, osim ako je potrebno da hemikaliju pakuje i obeležava na drugačiji način, u skladu sa međunarodnim standardima, a to zahteva zemlja u koju se izvozi hemikalija (član 9. Zakona o hemikalijama);
 • treba da pripreme bezbednosni list uz hemikaliju koju izvoze i dostave ga svakom uvozniku, a ako je to moguće bezbednosni list treba da bude na jeziku zemlje u koju se izvozi (član 20. Zakona o hemikalijama);
 • mogu da izvezu hemikaliju najkasnije šest meseci pre isteka roka trajanja;
 • treba da obezbede da je čistoća hemikalije u skladu sa propisanom.

Dostavljanje podataka o izvozu

Izvoznik:

dužan je da ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi:

 • informacije o izvezenim količinama;
 • informaciju o zemlji u koju je izvozio hemikalije odnosno proizvode i
 • opšte podatke o uvozniku.

Ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine izvoznik dostavlja tabelarni prikaz podataka, koji se može preuzeti ovde.

Tabelarni prikaz postupka koji treba sprovesti pre početka izvoza može se preuzeti ovde.

UVOZ HEMIKALIJA – ŠTA TREBA ZNATI

Uvoznik:

 • hemikalije iz Dela 1. Priloga 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija;
 • hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska;
 • hemikalije iz Dela 2. odeljak A ili B Priloga 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija;
 • hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska,

dužan je da ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi pored podataka koje dostavlja u Registar hemikalija (prema članu 42. Zakona o hemikalijama) i:

 1. informaciju o zemlji iz koje je uvozio i
 2. opšte podatke o izvozniku.

Ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine uvoznik hemikalije dostavlja tabelarni prikaz podataka, koji se može preuzeti ovde.

Uvoznik proizvoda koji sadrži hemikaliju iz Dela 2. odeljak A ili B Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija dužan je da ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi:

 • informaciju o uvezenim količinama;
 • informaciju o zemlji iz koje je uvozio i
 • opšte podatke o izvozniku.

Ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine uvoznik proizvoda dostavlja tabelarni prikaz, koji se može naći preuzeti ovde.