За које хемикалије извозници морају да спроведу PIC поступак?

PIC поступак спроводи се за:

За које хемикалије се не спроводи PIC поступак?

PIC поступак се не спроводи за хемикалију са Списка Ротердамске конвенције (Део 2. одељак Б Прилога 1. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија) ако се та хемикалија у земљи у коју се извози користи за категорију која није наведена на овом списку.

На шта треба обратити пажњу?

Хемикалије из Дела 2. Прилога 1. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија можете да извезете само ако сте од министарства нaдлeжнoг зa зaштиту живoтнe срeдинe добили потврду у којој се наводи сагласност земље у коју се извози.

Mинистaрствo нaдлeжнo зa зaштиту живoтнe срeдинe шаље захтев за добијање сагласности за извоз у ваше име. Проверите унапред да ли је увоз ваше хемикалије односно производа дозвољен у земљи у коју извозите, јер се може десити да земља у коју извозите не да сагласност.

Када уговарате извоз хемикалија узмите у обзир време које је потребно да би се добила сагласност. Захтев за спровођење PIC поступка треба предати довољно пре планираног датума извоза, јер је некада потребно више од 30 дана да би се добила сагласност ако земља у коју се извози не одговори на први захтев за сагласност.

Коме се подноси захтев за спровођење PIC поступка?

Захтев се подноси министарству надлежном за заштиту животне средине.

PIC ПОСТУПАК – КОРАК ПО КОРАК

  1. Извозник подноси захтев за спровођење PIC поступка(Прилог 3. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија) министарству надлежном за заштиту животне средине уз који доставља попуњен образацдат у Прилогу 2. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија и безбедносни лист хемикалије коју намерава да извезе;
  2. Министарство надлежно за заштиту животне средине проверава документацију и припрема обавештење о извозу и захтев за сагласност:
  • ако је неопходна допуна документације министарство надлежно за заштиту животне средине захтева од извозника да допуну доставе у року од 7 дана;
  • ако извозник не достави документацију у предвиђеном року, министарство надлежно за заштиту животне средине закључком одбацује захтев као непотпун.
  1. Министарство надлежно за заштиту животне средине доставља обавештење о извозу надлежном органу земље у коју се извози хемикалија и од тог органа тражи сагласност за извоз те хемикалије.
  2. Ако је министарство надлежно за заштиту животне средине добило одговор од надлежног органа земље у коју се извози хемикалија, издаје извознику потврду са одговором надлежног органа земље у коју се извози хемикалија.

Шта извозник треба да ради при извозу?

  • да има потврду о спроведеном PIC поступку добијену од стране министарства надлежног за заштиту животне средине;
  • да се усклади са општим захтевима за извоз супстанци и смеша;
  • да се усклади са било којим инструкцијама или захтевима са информацијом из земље која увози.

Шта још извозник треба да ради?

Захтев за добијање сагласности поново се подноси пре истека три године од календарске године када је сагласност добијена, осим ако је у сагласности одређен рок важења те сагласности и тада се захтев за добијање сагласности подноси пре истека тог рока.

Извоз хемикалије за коју је поново поднет захтев, може да се настави док се чека добијање сагласности, али најдуже 12 месеци од дана поновног подношења захтева.

Захтев за добијање сагласности поново се подноси у року не дужем од 12 месеци од датума подношења првог захтева ако сагласност није добијена.