За које хемикалије и производе извозници морају да спроведу поступак претходног обавештења?

Поступак претходног обавештењa спроводи се за:

Поступак претходног обавештења спроводи се за хемикалије из Дела 2. Прилога 1. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија без обзира на начин коришћења у земљи у коју се извози.

Када се поступак претходног обавештења не спроводи?

Поступак претходног обавештења се не спроводи ако се хемикалија налази на Списку Ротердамске конвенције (Део 2. Одељак Б Прилога 1. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија) и ако је надлежни орган земље у коју се хемикалија извози доставио Секретаријату Ротердамске конвенције одговор у вези са увозом те хемикалије (PIC циркулар).

Коме се подноси захтев да би се спровео поступак претходног обавештења?

Захтев се подноси министарству надлежном за заштиту животне средине.

Када се подноси захтев за спровођење поступка претходног обавештења?

Захтев за спровођење поступка претходног обавештења извозник подноси:

 • најкасније 35 дана пре првог намераваног извоза;
 • најкасније 35 дана пре првог извоза сваке наредне календарске године.

Извозници не морају поднети захтев за спровођење поступка претходног обавештења о извозу исте хемикалије у исту земљу, ако се извоз спроводи више пута у току исте календарске године (од 1. јануара до 31. децембра).

ПОСТУПАК ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА – КОРАК ПО КОРАК

 1. Извозник подноси захтев министарству надлежном за заштиту животне средине уз који доставља попуњен образац дат у Прилогу 2. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија и безбедносни лист хемикалије односно производа који намерава да извезе;
 2. Министарство надлежно за заштиту животне средине проверава достављену документацију и припрема обавештење о извозу
 • ако је неопходна допуна документације министарство надлежно за заштиту животне средине захтева од извозника да допуну доставе у року од 7 дана;
 • ако извозник не достави документацију у предвиђеном року, министарство надлежно за заштиту животне средине одбацује захтев као непотпун;
 1. Министарство надлежно за заштиту животне средине доставља обавештење о извозу надлежном органу земље у коју се извози хемикалија или производ;
 2. Министарство надлежно за заштиту животне средине издаје извознику потврду да је спроведен поступак претходног обавештења.

Шта извозник треба да ради при извозу?

 • да има потврду о спроведеном поступку претходног обавештења добијену од стране министарства надлежног за заштиту животне средине;
 • да се усклади са општим захтевима за извоз супстанци и смеша;
 • да се усклади са било којим инструкцијама или захтевима за информацијом земље у коју се извози.