Дозволама за обављање делатности промета као и коришћења нарочито опасних хемикалија постиже се контролисана дистрибуција одређених опасних хемикалија. На тај начин спречава се да нарочито опасне хемикалије буду доступне лицима која их могу користити у недозвољене сврхе и тиме нарушити здравље људи и животну средину. Такође, контролисана дистрибуција омогућује увид у ток нарочито опасних хемикалија кроз цео ланац снабдевања.

Приликом подношења захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија подносилац захтева доставља доказ да је обезбедио адекватно складиште и да су утврђене превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија, као и начин спровођења интерне контроле безбедносних процедура и руковања нарочито опасним хемикалијама.

Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија издаје се произвођачу, увознику, даљем кориснику и дистрибутеру само ради обављања делатности промета, а не издаје се за коришћење нарочито опасне хемикалије у индустријске или професионалне сврхе. Ова дозвола није дозвола за појединачни увоз хемикалије, односно она се не захтева приликом увоза нарочито опасне хемикалије.

Према Закону о хемикалијама, која се хемикалија сматра нарочито опасном и за коју се издају дозволе за делатност промета, односно за коришћење нарочито опасних хемикалија?

Нарочито опасне хемикалије за које се издаје дозвола за oбављање делатности промета односно коришћења, јесу хемикалије које су класификоване у најмање једну од класа и категорија опасности које су дате у  Табели Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија .

У Табели су дате класе и категорије опасности  у складу са прописима којима се уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалије и одређеног производа.

За које хемикалије није потребно поседовати дозволу?

Нарочито опасне хемикалије за које није потребна дозвола за обављање делатности промета, односно коришћења су:

 • хромати и катран угља;
 • хемикалије које се користе у металургији као агенси за лемљење, заваривање и електроплатинирање;
 • боје за сликање у облику пасте;
 • експлозиви;
 • моторна горива, као и течни нафтни гас и уље за ложење;
 • средства за заштиту биља;
 • биоцидни производи;
 • натријум хидроксид и смеше које га садрже у концентрацији једнакој или већој од специфичне граничне концентрације за класификацију у класу опасности: „Корозивно оштећење коже, категорија 1А или 1Б, H314”, наведене у пропису којим се утврђује списак класификованих супстанци, на основу које се ова смеша класификује у наведену класу опасности, која искључиво потиче од овог састојка или калијум хидроксида;
 • калијум хидроксид и смеше које га садрже у концентрацији једнакој или већој од специфичне граничне концентрације за класификацију у класу опасности: „Корозивно оштећење коже, категорија 1А или 1Б, H314”, наведене у пропису којим се утврђује списак класификованих супстанци, на основу које се ова смеша класификује у наведену класу опасности, на основу које се ова смеша класификује у наведену класу опасности, која искључиво потиче од овог састојка или натријум хидроксида;
 • хемикалије које се искључиво користе у индустријске или професионалне сврхе од стране правних лица односно предузетника и које се као такве не стављају у промет.

Додатно, хемикалије за које није потребна дозвола за коришћење су хемикалије у облику смеше које физичка лица користе за општу употребу и које су класификоване у класу и категорију опасности: Корозивно оштећење коже, кат. 1А и 1B, H314. Изузетак се односи на смеше које нису класификоване ни у једну другу класу опасности која је наведена у Табели поменутог правилника, под редним бројем од 1 до 8.


Коме се издају дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија?

Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија издаје се увознику, произвођачу супстанци и даљем кориснику (који производи смешу) ради стављања у промет, као и дистрибутеру нарочито опасних хемикалија који није увозник, произвођач односно даљи корисник.

Напомена: под даљим корисником који има обавезу поседовања дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, сматрају се правна лица, односно предузетници који хемикалије користе за производњу нарочито опасних хемикалија (смеша) које стављају на тржиште.

Међутим уколико даљи корисник нарочито опасну хемикалију користи за производњу производа (аутомобили, теписи, итд.), тада он нема обавезу поседовања дозволе за делатност промета нарочито опасних хемикалија.


Коме се не издаје дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија?

 • правним лицима, односно предузетницима који користе нарочито опасне хемикалије у индустријске или професионалне сврхе;
 • научно истраживачким организацијама;
 • лицима која обављају културну делатност;
 • органима државне управе, јавним агенцијама и органима јединица локалне самоуправе којима су те хемикалије потребне за обављање послова;
 • правним и физичким лицима која имају дозволу за производњу и промет лекова.

Коме се подноси захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија?

 • Министарству надлежном за заштиту животне средине захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија подносе увозник, произвођач (произвођач супстанце) односно даљи корисник (произвођач смеше).
 • Надлежном органу јединице локалне самоуправе захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија подносе дистрибутери који нису увозници, произвођачи односно даљи корисници.

Прописана документација за добијање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија?

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета који садржи:

 1. опште податке о подносиоцу захтева (назив, адресу, број телефона, е-маил, ПИБ, име одговорног лица, а где је прописана обавеза и име саветника за хемикалије);
 2. датум и број претходно издате дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, ако је дозвола раније издата;
 3. податак да делатност промета обавља као: произвођач, увозник, даљи корисник и дистрибутер;
 4. списак нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да стави у промет;
 5. сврха за коју се дозвола тражи.

Прописана документација поред захтева:

 1. опис предузетих превентивних мера за безбедно чување и складиштење;
 2. доказ о обезбеђеном складишту (фотокопија власничког листа складишног простора или фотокопија уговора о закупу складишног простора на период од најмање годину дана);

Напомена: Уколико подносилац захтева поседује у свом власништву складиште, потребно је да уз захтев достави и информацију о броју катастарске парцеле и катастарској општини на којој се складиште налази како би Министарство пољопривреде и заштите животне средине извршило увид и прибавило власнички лист складишног простора из службене евиденције другог надлежног државног органа у складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), осим уколико подносилац захтева изричито изјави да ће сам прибавити  власнички лист и доставити га Министарству пољопривреде и заштите животне средине;

 iii.    доказ о уплаћеној такси за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија.

Захтев се подноси на Обрасцу 1. – Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија.

Коме се издају дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија?

Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија издаје се физичком лицу које их користи у уметничке, научне и друге специфичне сврхе, ако се уместо тих хемикалија не могу користити друге алтернативне хемикалије.


Коме се подноси захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија?

 • Јединици локалне самоуправе захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија подноси физичко лице које нарочито опасне хемикалије намерава да користи у уметничке, научне и друге специфичне сврхе.

Шта се доставља приликом подношења захтева за добијање дозволе за коришћење нарочито опасне хемикалије?

Захтев за издавање дозволе за коришћење који садржи:

 • опште податке о подносиоцу захтева (име, адресу, број телефона и е-маил);
 • датум и број претходно издате дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, ако је дозвола раније издата;
 • податке о идентификацији нарочито опасне хемикалије:
  • за супстанце: трговачки и хемијски назив, идентификациони број (Индекс број ако је супстанца у прописима који се односе на Списак класификованих супстанци, CAS и EC број супстанце, класу и категорију опасности, ознаку за обавештење о опасности и количину;
  • за смеше: трговачко име или ознака за смешу, као и хемијски назив, састав смеше са номиналним концентрацијама супстанци који доприносе опасности смеше и CAS и EC број супстанце која доприноси опасности смеше, класу и категорију опасности, ознаку за обавештење о опасности и количину;
 • сврху за коју се дозвола тражи.

Уз захтев се доставља:

 1. образложење начина чувања и коришћења нарочито опасних хемикалија;
 2. безбедносни листови нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да користи;
 3. изјава да је обезбеђен простор за чување нарочито опасне хемикалије;
 4. изјава у којој се образлаже зашто се за планиране начине и сврху коришћења не могу користити друге алтернативне хемикалије;
 5. доказ да подносилац захтева није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 месеци;
 6. доказ о уплаћеној такси за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.

Захтев се подноси на Обрасцу 2. – Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.


Ко може да врши промет нарочито опасних хемикалија?

Ималац дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија може да врши промет:

 • правним лицима, односно предузетницима који их користе у индустријске или професионалне сврхе;
 • дистрибутерима и даљим корисницима који производе смешу ради стављања у промет и поседују дозволу за делатност промета;
 • физичким лицима који имају дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија.

Ко има обавезу вођења евиденције?

Ималац дозволе за обављање делатности промета има обавезу вођења евиденције о промету нарочито опасних хемикалија на начин како је то прописано Правилником о начину вођења евиденције о хемикалијама  („Службени гласник РС“, брoj 31/11) уколико нарочито опасне хемикалије продаје или уступа правним лицима која поседују дозволу за обављање делатности промета или правним лицима која користе нарочито опасне хемикалије у индустријске или професионалне сврхе, а немају обавезу поседовања дозволе. У евиденцији се за дато правно лице наводи и број његове дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија и рок важења дозволе.

Ималац дозволе за обављање делатности промета има обавезу вођења евиденције о промету нарочито опасних хемикалија на начин како је то прописано Правилником о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија уколико нарочито опасне хемикалије продаје или уступа физичким лицима која поседују дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија.

Уколико ималац дозволе за обављање делатности промета продаје или уступа нарочито опасну хемикалију физичким лицима, евиденција о промету се води на Обрасцу 6. – Евиденција о промету нарочито опасних хемикалија – физичко лице.

 • Образац број 1. – Захтев за издавање дозволе за обаваљање делатности промета нарочито опасних хемикалија (са списком нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да стави у промет)
 • Образац број 2. – Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
 • Образац број 6. – Евиденција о промету нарочито опасне хемикалије (уколико ималац дозволе за обављање делатности промета продаје или уступа нарочито опасну хемикалију физичким лицима која поседују дозволу за коришћење)
 • Пример попуњеног Обрасца захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија
 • Смернице за издавање дозволе за обављање делатности промета, односно дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија (за јединице локалне самоуправе).