POPs хемикалије (Persistent Organic Pollutants) представљају дуготрајне органске загађујуће супстанце односно органска једињења која су токсична по људе и остали живи свет, биоакумулативна и перзистентна у животној средини. Ова једињења су отпорна на фотолитичку, хемијску и биолошку деградацију, што омогућава да у животној средини остану непромењена дуго времена. POPs хемикалије су слабо растворне у води, а веома добро у мастима, па лако пролазе кроз фосфолипидне структуре биолошких мембрана, након чега се депонују у масном ткиву и другим ткивима са високим садржајем липида. POPs хемикалије су oбичнo делимично испaрљиве, што омогућава њихов атмосферски транспорт на велике удаљености. Све ове особине обезбеђују широку распрострањеност ових једињења у животној средини, чак и у оним регијама у којима никада нису биле коришћене.

Ова својства POPs хемикалија чине да оне постану једна од главних тема у области заштите животне средине за које је препозната потреба за стратешком акцијом на глобалном нивоу. Као одговор међународне заједнице за системско глобално решење проблема POPs хемикалија, донета је Стокхолмска конвенција о POPs хемикалијама која је ступила на снагу 2004. године.

Стокхолмска конвенција

Основни циљ Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs) је заштита здравља људи и животне средине од POPs хемикалија. Државе потписнице ове Конвенције имају обавезу да утврде, забране или ограниче производњу, промет и коришћење POPs, као и обавезу да смање, односно елиминишу емисије 12 POPs хемикалија (алдрин, хлордан, ДДТ, диелдрин, ендрин, хептахлор, хексахлорбензен (HCB), мирекс, токсафен, PCB, PCDD/PCDFs) у животну средину. Стокхолмска  конвенција има 152 земље потписнице и 179 страна уговорница.

Република Србија је потписница Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs). Народна скупштина Републике Србије усвојила је 2009. године Закон о потврђивању Стокхолмске конвенције („Службени гласник РС- Међународни уговори”, број 42/09), а исте године је Влада Републике Србије усвојила и Национални имплементациони план за спровођење Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (у даљем тексту: НИП). НИП је припремљен у сарадњи са Програмом УН за животну средину (УНЕП) у оквиру пројекта „Израда плана за имплементацију Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама“ који је финансиран од стране Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ). У оквиру овог пројекта су израђени прелиминарни инвентари POPs хемикалија и пестицида на основу којих су дефинисане мере потребне за мониторинг POPs, као и елиминацију односно смањење ризика од изложености POPs, а које су планиране да се спроведу синхронизовано од стране идентификованих заинтересованих страна кроз реализацију низа акционих планова дефинисаних НИП.

Имплементација Стокхолмске конвецније у Републици Србији

У складу са преузетим обавезама, Република Србија је усвојила низ законских и пратећих подзаконских аката који су били дефинисани НИП, а којима су се стекли услови за имплементацију одредби Стокхолмске конвенције. Тако су у периоду од 2009. до 2014. године усвојени системски закони који су омогућили спровођење Стокхолмске конвенције, као што су Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010) и Закон о потврђивању Протокола о дуготрајним органским загађујућим супстанцама уз Конвенцију о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима из 1979. („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 1/12), као и низ пратећих подзаконских аката укључујући и израђен Приручник за идентификацију, вођење евиденције и сигурно руковање PCB уређајима и опремом којима су се стекли услови за примену мера потребних за праћење POPs, управљање PCB, елиминацију односно смањење ризика од изложености POPs дефинисаних НИП. Такође, Агенција за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) надлежна је за мониторинг POPs у медијумима животне средине и вођење Регистра уређаја који су у употреби, а који садрже PCB. Сходно томе, резултати мониторинга POPs у ваздуху и води се редовно објављују кроз Извештаје које сачињава Агенција, док је израда Регистра уређаја који су у употреби, а који садрже PCB, отпочела и овај процес је још у току.

Праћење и хармонизација прописа ЕУ из области POPs у Републици Србији

POPs хемикалије су у ЕУ регулисане Уредбом ЕК о POPs бр. 850/2004. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, као надлежни орган за управљање хемикалијама у Републици Србији прати и хармонизује законодавство ЕУ из ове области. Република Србија је транспоновала Уредбу ЕК о POPs бр. 850/2004 са амандманима (Уредбе ЕУ бр: 756/2010, 757/2010 и 519/2012 о амандманима на Уредбу ЕК бр. 850/2004) у национално законодавство Републике Србије .

Нове POPs хемикалије

Поступак укључивања нових POPs хемикалија у анексе Стокхолмске конвенције је процес који се састоји из четири фазе:

 • Фаза 1: Предлог укључивања нових хемикалија у анексе Стокхолмске конвенције;
 • Фаза 2: Развој процене ризика који представљају хемикалије које се предлажу за укључивање у анексе Стокхолмске конвенције;
 • Фаза 3: Развој процене управљања ризиком;
 • Фаза 4: Препорука Комитета за ревизију дуготрајних органских загађујућих супстанци (POPRC) о укључивању нових POPs хемикалија која се упућује Конференцији земаља потписница Стокхолмске конвенције.

С обзиром да су у периоду 2010.-2014. године ступили на снагу амандмани на анексе Стокхолмске конвенције којима су анекси ове Конвенције проширени за једанаест нових POPs хемикалија (хлордекон, хексабромбифенил, пентахлорбензен, линдан (γ-HCH), α-хексахлорциклохексан (α-HCH), β-хексахлорциклохексан (β-HCH), тетрабромдифенил етар и пентабромдифенил етар, хексабромдифенил етар и хептабромдифенил етар – (PBDEs), перфлуорооктан сулфонска киселина, њене соли и перфлуорооктан сулфонил флуорид (PFOS), ендосулфан и у које је укључен хексабромциклододекан (HBCDD)), приказаних у табели 1. Република Србија је у складу са чланом 7. ове Конвенције у обавези да ажурира НИП.

Табела 1.Старе и нове POPs хемикалије

Група POPs Старих 12 POPs Нових 10 POPs
POPs пестициди алдрин, DDT, ендрин, диелдрин, хлордан, мирекс,токсафен,хептахлор и хексахлорбензен Линдан (γ- HCH), Хлордекон, Пентахлорбензен, α-HCH, β-HCH и Ендосулфан
Индустријске POPs PCBs PFOS, хексабромбифенил, PBDEs (тетрабромдифенил етар и пентабромдифенил етар; хексабромдифенил етар и хептабромдифенил етар) и HBCDD
Ненамерно произведене POPs PCDDs, PCDFs, PCBs и хексахлорбензен α-HCH, β-HCH и пентахлробензен

Пројекат ажурирања Националног имплементационог плана за спровођење Стокхолмске конвенције

Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Организацијом УН за индустријски развој (у дањем тексту: УНИДО) реализује Пројекат „Ажурирање Националног имплементационог плана за спровођење Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs)“ који се финансира од стране Глобалног фонда за животну средину.

Циљ овог пројекта је да се ажурирају инвентари старих POPs хемикалија и пестицида и израде инвентари нових POPs хемикалија (ажурирање Инвентара индустријских POPs хемикалија, Инвентара POPs пестицида и Инвентара ненамерно произведених POPs) од стране националних консултаната који ће бити ангажовани од стране УНИДО, на основу којих ће се сачинити национални извештаји о POPs хемикалијама који ће бити поднети Секретаријату Стокхолмске конвенције од стране Републике Србије, као и дефинисати мере које је потребно предузети за елиминацију односно смањенe ризика од изложености POPs хемикалијама свих идентификованих угрожених група. У складу са тим мерама, биће израђени акциони планови за елиминацију односно смањење ризика и изложености POPs, који ће бити саставни део ажурираног НИП. Такође, значајна компонента овог пројекта је и подизање свести свих циљних група о ризицима изложености POPs и мерама за смањење овог ризика, које ће се детаљније дефинисати у Плану комуникације и подизања свести о POPs хемикалијама (у даљем тексту: План). План ће бити израђен у оквиру овог пројекта и у његовој изради ће учествовати све релевантне заинтересоване стране (релевантне државне институције, индустријска удружења, научно-истраживачки сектор, сектор цивилног друштва укључујући удружења потрошача, невладине организација које се баве заштитом животне средине, као и удружења жена).

Очекивани резултати пројекта

 1. успостављање координационог механизма између релевантних државних органа и заинтересованих страна у циљу препознавања ризика од нових POPs хемикалија;
 2. информисање и подизање свести заинтересованих страна и јавности о ризицима које представљају POPs хемикалије;
 3. израда инвентара нових POPs хемикалија и ажурирање постојећих инвентара (старих) POPs хемикалија, тј. инвентара индустријских, ненамерно произведених POPs хемикалија инвентара POPs пестицида (старих и нових POPs хемикалија) и њихов преглед од стране заинтересованих страна;
 4. идентификовање националних капацитета за управљање новим POPs хемикалијама и предузимање приоритетних мера у циљу смањивања ризика од нових POPs хемикалија, а на основу ажурираних инвентара POPs хемикалија, социо-економске и cost-benefit анализе;
 5. усвајање ажурираног НИП од стране Владе Републике Србије и његово подношење Конференцији земаља потписница Стокхолмске конвенције.

Трајање пројекта: јануар 2014 – јануар 2015. године

Реализоване активности:

 1. формирана Пројектна канцеларија;
 2. формиран Координациони комитет за ажурирање НИП за спровођење Стокхолмске конвенције који се састоји од представника релевантних заинтересованих страна, тј. представника државних органа и институција, индустријских удружења, научно-истраживачког сектора и невладиних организација;
 3. формиран Пројектни тим за ажурирање НИП за спровођење Стокхолмске конвенције који је састављен од представника релевантних републичких и покрајинских органа са циљем да на оперативном нивоу координира процес прикупљања података и информација потребних националним консултантима за ажурирање инвентара POPs хемикалија;
 4. успостављена национална интернет страница: Пројекат „Ажурирање Националног имплементационог плана за спровођење Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs)“;
 5. спроведен заједнички отворен конкурс УНИДO и надлежног министарства за избор националних консултаната на овом пројекту и завршен избор националних консултаната. Конкурс за седам консултантских позиција је био отворен на сајту УНИДO, након чега је примарну селекцију кандидата извршила Служба за управљање људским ресурсима УНИДO, а потом је листа кандидата који су прошли селекцију УНИДO, била достављена Комисији надлежног министарства која је након обављених интервјуа и евалуације предложених кандидата изабрала седам националних консултаната са достављене листе;
 6. одржан Уводни семинар пројекта и Обука за ажурирање инвентара POPs хемикалија у сарадњи са Привредном комором Србије у оквиру кога је презентован пројекат, циљеви пројекта и рокови реализације одређених активности, а током обуке учесници су били у прилици да се упознају са методологијом ажурирања инвентара POPs хемикалија, са посебним акцентом на методологију израде инвентара нових POPs хемикалија са практичним вежбама формираних радних група учесника (детаљније: извештај (на енглеском језику); презентације; листа учесника; радне групе пријављених учесника);
 7. формиране радне групе за ажурирања инвентара старих POPs и израду инвентара нових POPs хемикалија:
  • Радна група за ажурирање Инвентара POPs пестицида
  • Радна група за ажурирање Инвентара индустријских POPs хемикалија
  • Радна подгрупа за ажурирање Инвентара PCB-a
  • Радна подгрупа за израду Инвентара PBDEs
  • Радна подгрупа за израду Инвентара PFOS-a
  • Радна група за ажурирање Инвентара ненамерно произведених POPs;
 8. пројектна канцеларија у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине припрема и подноси УНИДO редовне Кварталне извештаје о напретку пројекта;
 9. започет процес прикупљања и обраде података у циљу ажурирања инвентара старих POPs и израду инвентара нових POPs од релевантних заинтересованих страна;
 10. одржана Конференција о пластици IPG 2014. на којој су представљене презентације о пројекту, националном законодавно-институционалном оквиру управљања POPs хемикалијама и подизања свести индустрије полимера о присуству нових POPs хемикалија у полимерима;
 11. завршен процес прикупљања и обраде података у циљу ажурирања инвентара старих POPs и израду инвентара нових POPs од релевантних заинтересованих страна;
 12. припремљени су технички извештај од стране националних експерата и поднети УНИДO;
 13. у предузећу „ЈУГО-ИМПЕКС“ из Ниша, које се бави рециклажом, обављен је пилот преглед XRF-ом пластичних делова електронске и електричне опреме. На основу измерених концетрација брома у узорцима, пилот преглед је показао да ни у једном узорку није детектовано присуство полибромованихдифенил етара (PBDEs) који су се користили као ретардери пламена у полимерним материјалима произведеним пре 2005;
 14. учешће на ECOFAIR 2014.
 15. Одржан Глобални састанак представника министарства и Организације УН за индустријски развој (УНИДО) о евалуацији и ажурирању Националног имплементационог плана за спровођење Стокхолмске конвенције, у седишту УНИДО у Бечу, Аустрија;
 16. Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Пројектна канцеларија у сарадњи са Привредном комором Србије организовали су валидациони семинар и обуку „Преглед ажурираних инвентара POPs хемикалија и Дефинисање националних приоритета и Акционих планова у ажурираном НИП
 17. припрeмљени акциoни плaнoви у aжурирaнoм НИП;
 18. ажурирање националне POPs странице и лифлета;
 19. припремљен нацрт ажурираног НИП и усвојен од стране Координационог комитета пројекта;
 20. одржан завршни семинар  – представљање резултата пројекта и нацрта ажурираног НИП

Остварени резултати пројекта

 1. успостављен координациони механизам између релевантних државних органа и заинтересованих страна у циљу препознавања ризика од изложености нових POPs хемикалија кроз формирање Координационог комитета и Пројектног тима за ажурирање НИП за спровођење Стокхолмске конвенције;
 2. информисање и подизање свести заинтересованих страна и опште јавности о ризицима изложености POPs хемикалија кроз израду и ажурирање националне интернет презентације о POPs хемикалијама (www.eko.minpolj.gov.rs), израду Стратегије комуникације и реализацију осталих активности;
 3. израђени прелиминарни инвентари нових POPs хемикалија и ажурирани постојећи инвентари старих POPs хемикалија (инвентари индустријских и ненамерно произведених POPs хемикалија, инвентари POPs пестицида) и урађена њихова ревизија од стране УНИДО и заинтересованих страна;
 4. на основу ажурираних инвентара POPs хемикалија и социо-економске анализе идентификовани су национални капацитети за управљање новим POPs хемикалијама и предузимање приоритетних мера у циљу смањивања ризика од истих;
 5. финализација и усвајање нацрта ажурираног НИП  за спровођење Стокхолмске конвенције од стране Координационог комитета пројекта

Контакт особе ангажоване на реализацији пројекта

 • ГEФ оперативна тачка: мр Стана Божовић, државни секретар;
 • директор пројекта: Соњa Роглић, начелник Одељења за хемикалије.

Пројектна канцеларија УНИДО при Министарству пољопривреде и заштите животне средине:

 

Контакт особе у Одељењу за хемикалије Министарства пољопривреде и заштите животне средине задужене за реализацију овог пројекта:

 •  руководилац пројектног тима: Иван Ђуричковић, национална контакт особа за сарадњу са Секретаријатом Стокхолмске конвенције
  (тел: 011/2856-536; е mail: ivan.djurickovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs);
 • члан пројектног тима Александра Рашовић, контакт особа за информисање о POPs хемикалијама
  (тел:011/2856-531; е-mail: aleksandra.rasovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs).

Важни линк-ови:

 1. Секретаријат Стокхолмске конвенције (www.pops.int/);
 2. Организација УН за индустријски развој (UNIDО) (www.unido.org/);
 3. Глобални фонда за животну средину (GЕF) (www.thegef.org/);
 4. Aгeнциja зa зaштиту живoтнe срeдинe (SEPA) (www.sepa.gov.rs/);
 5. Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Управа за заштиту биља (www.uzb.minpolj.gov.rs/) ;
 6. Министарство финансија – Управа царина (www.upravacarina.rs/);
 7. Министарство просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/);
 8. Министарство здравља (www.zdravlje.gov.rs/);
 9. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (www.civilnodrustvo.gov.rs/);
 10. Привредна комора Србије (www.pks.rs/);
 11. Српско хемијско друштво (www.shd.org.rs/);
 12. Удружење пословних жена Србије (www.poslovnezene.org.rs/);