POPs hemikalije (Persistent Organic Pollutants) predstavljaju dugotrajne organske zagađujuće supstance odnosno organska jedinjenja koja su toksična po ljude i ostali živi svet, bioakumulativna i perzistentna u životnoj sredini. Ova jedinjenja su otporna na fotolitičku, hemijsku i biološku degradaciju, što omogućava da u životnoj sredini ostanu nepromenjena dugo vremena. POPs hemikalije su slabo rastvorne u vodi, a veoma dobro u mastima, pa lako prolaze kroz fosfolipidne strukture bioloških membrana, nakon čega se deponuju u masnom tkivu i drugim tkivima sa visokim sadržajem lipida. POPs hemikalije su obično delimično isparljive, što omogućava njihov atmosferski transport na velike udaljenosti. Sve ove osobine obezbeđuju široku rasprostranjenost ovih jedinjenja u životnoj sredini, čak i u onim regijama u kojima nikada nisu bile korišćene.

Ova svojstva POPs hemikalija čine da one postanu jedna od glavnih tema u oblasti zaštite životne sredine za koje je prepoznata potreba za strateškom akcijom na globalnom nivou. Kao odgovor međunarodne zajednice za sistemsko globalno rešenje problema POPs hemikalija, doneta je Stokholmska konvencija o POPs hemikalijama koja je stupila na snagu 2004. godine.

Stokholmska konvencija

Osnovni cilj Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) je zaštita zdravlja ljudi i životne sredine od POPs hemikalija. Države potpisnice ove Konvencije imaju obavezu da utvrde, zabrane ili ograniče proizvodnju, promet i korišćenje POPs, kao i obavezu da smanje, odnosno eliminišu emisije 12 POPs hemikalija (aldrin, hlordan, DDT, dieldrin, endrin, heptahlor, heksahlorbenzen (HCB), mireks, toksafen, PCB, PCDD/PCDFs) u životnu sredinu. Stokholmska  konvencija ima 152 zemlje potpisnice i 179 strana ugovornica.

Republika Srbija je potpisnica Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs). Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 2009. godine Zakon o potvrđivanju Stokholmske konvencije („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 42/09), a iste godine je Vlada Republike Srbije usvojila i Nacionalni implementacioni plan za sprovođenje Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (u daljem tekstu: NIP). NIP je pripremljen u saradnji sa Programom UN za životnu sredinu (UNEP) u okviru projekta „Izrada plana za implementaciju Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama“ koji je finansiran od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). U okviru ovog projekta su izrađeni preliminarni inventari POPs hemikalija i pesticida na osnovu kojih su definisane mere potrebne za monitoring POPs, kao i eliminaciju odnosno smanjenje rizika od izloženosti POPs, a koje su planirane da se sprovedu sinhronizovano od strane identifikovanih zainteresovanih strana kroz realizaciju niza akcionih planova definisanih NIP.

Implementacija Stokholmske konvecnije u Republici Srbiji

U skladu sa preuzetim obavezama, Republika Srbija je usvojila niz zakonskih i pratećih podzakonskih akata koji su bili definisani NIP, a kojima su se stekli uslovi za implementaciju odredbi Stokholmske konvencije. Tako su u periodu od 2009. do 2014. godine usvojeni sistemski zakoni koji su omogućili sprovođenje Stokholmske konvencije, kao što su Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15), Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/2009 i 88/2010) i Zakon o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, broj 1/12), kao i niz pratećih podzakonskih akata uključujući i izrađen Priručnik za identifikaciju, vođenje evidencije i sigurno rukovanje PCB uređajima i opremom kojima su se stekli uslovi za primenu mera potrebnih za praćenje POPs, upravljanje PCB, eliminaciju odnosno smanjenje rizika od izloženosti POPs definisanih NIP. Takođe, Agencija za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) nadležna je za monitoring POPs u medijumima životne sredine i vođenje Registra uređaja koji su u upotrebi, a koji sadrže PCB. Shodno tome, rezultati monitoringa POPs u vazduhu i vodi se redovno objavljuju kroz Izveštaje koje sačinjava Agencija, dok je izrada Registra uređaja koji su u upotrebi, a koji sadrže PCB, otpočela i ovaj proces je još u toku.

Praćenje i harmonizacija propisa EU iz oblasti POPs u Republici Srbiji

POPs hemikalije su u EU regulisane Uredbom EK o POPs br. 850/2004. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležni organ za upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji prati i harmonizuje zakonodavstvo EU iz ove oblasti. Republika Srbija je transponovala Uredbu EK o POPs br. 850/2004 sa amandmanima (Uredbe EU br: 756/2010, 757/2010 i 519/2012 o amandmanima na Uredbu EK br. 850/2004) u nacionalno zakonodavstvo Republike Srbije .

Nove POPs hemikalije

Postupak uključivanja novih POPs hemikalija u anekse Stokholmske konvencije je proces koji se sastoji iz četiri faze:

 • Faza 1: Predlog uključivanja novih hemikalija u anekse Stokholmske konvencije;
 • Faza 2: Razvoj procene rizika koji predstavljaju hemikalije koje se predlažu za uključivanje u anekse Stokholmske konvencije;
 • Faza 3: Razvoj procene upravljanja rizikom;
 • Faza 4: Preporuka Komiteta za reviziju dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci (POPRC) o uključivanju novih POPs hemikalija koja se upućuje Konferenciji zemalja potpisnica Stokholmske konvencije.

S obzirom da su u periodu 2010.-2014. godine stupili na snagu amandmani na anekse Stokholmske konvencije kojima su aneksi ove Konvencije prošireni za jedanaest novih POPs hemikalija (hlordekon, heksabrombifenil, pentahlorbenzen, lindan (γ-HCH), α-heksahlorcikloheksan (α-HCH), β-heksahlorcikloheksan (β-HCH), tetrabromdifenil etar i pentabromdifenil etar, heksabromdifenil etar i heptabromdifenil etar – (PBDEs), perfluorooktan sulfonska kiselina, njene soli i perfluorooktan sulfonil fluorid (PFOS), endosulfan i u koje je uključen heksabromciklododekan (HBCDD)), prikazanih u tabeli 1. Republika Srbija je u skladu sa članom 7. ove Konvencije u obavezi da ažurira NIP.

Tabela 1.Stare i nove POPs hemikalije

Grupa POPs Starih 12 POPs Novih 10 POPs
POPs pesticidi aldrin, DDT, endrin, dieldrin, hlordan, mireks,toksafen,heptahlor i heksahlorbenzen Lindan (γ- HCH), Hlordekon, Pentahlorbenzen, α-HCH, β-HCH i Endosulfan
Industrijske POPs PCBs PFOS, heksabrombifenil, PBDEs (tetrabromdifenil etar i pentabromdifenil etar; heksabromdifenil etar i heptabromdifenil etar) i HBCDD
Nenamerno proizvedene POPs PCDDs, PCDFs, PCBs i heksahlorbenzen α-HCH, β-HCH i pentahlrobenzen

Projekat ažuriranja Nacionalnog implementacionog plana za sprovođenje Stokholmske konvencije

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Organizacijom UN za industrijski razvoj (u danjem tekstu: UNIDO) realizuje Projekat „Ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana za sprovođenje Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs)“ koji se finansira od strane Globalnog fonda za životnu sredinu.

Cilj ovog projekta je da se ažuriraju inventari starih POPs hemikalija i pesticida i izrade inventari novih POPs hemikalija (ažuriranje Inventara industrijskih POPs hemikalija, Inventara POPs pesticida i Inventara nenamerno proizvedenih POPs) od strane nacionalnih konsultanata koji će biti angažovani od strane UNIDO, na osnovu kojih će se sačiniti nacionalni izveštaji o POPs hemikalijama koji će biti podneti Sekretarijatu Stokholmske konvencije od strane Republike Srbije, kao i definisati mere koje je potrebno preduzeti za eliminaciju odnosno smanjene rizika od izloženosti POPs hemikalijama svih identifikovanih ugroženih grupa. U skladu sa tim merama, biće izrađeni akcioni planovi za eliminaciju odnosno smanjenje rizika i izloženosti POPs, koji će biti sastavni deo ažuriranog NIP. Takođe, značajna komponenta ovog projekta je i podizanje svesti svih ciljnih grupa o rizicima izloženosti POPs i merama za smanjenje ovog rizika, koje će se detaljnije definisati u Planu komunikacije i podizanja svesti o POPs hemikalijama (u daljem tekstu: Plan). Plan će biti izrađen u okviru ovog projekta i u njegovoj izradi će učestvovati sve relevantne zainteresovane strane (relevantne državne institucije, industrijska udruženja, naučno-istraživački sektor, sektor civilnog društva uključujući udruženja potrošača, nevladine organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, kao i udruženja žena).

Očekivani rezultati projekta

 1. uspostavljanje koordinacionog mehanizma između relevantnih državnih organa i zainteresovanih strana u cilju prepoznavanja rizika od novih POPs hemikalija;
 2. informisanje i podizanje svesti zainteresovanih strana i javnosti o rizicima koje predstavljaju POPs hemikalije;
 3. izrada inventara novih POPs hemikalija i ažuriranje postojećih inventara (starih) POPs hemikalija, tj. inventara industrijskih, nenamerno proizvedenih POPs hemikalija inventara POPs pesticida (starih i novih POPs hemikalija) i njihov pregled od strane zainteresovanih strana;
 4. identifikovanje nacionalnih kapaciteta za upravljanje novim POPs hemikalijama i preduzimanje prioritetnih mera u cilju smanjivanja rizika od novih POPs hemikalija, a na osnovu ažuriranih inventara POPs hemikalija, socio-ekonomske i cost-benefit analize;
 5. usvajanje ažuriranog NIP od strane Vlade Republike Srbije i njegovo podnošenje Konferenciji zemalja potpisnica Stokholmske konvencije.

Trajanje projekta: januar 2014 – januar 2015. godine

Realizovane aktivnosti:

 1. formirana Projektna kancelarija;
 2. formiran Koordinacioni komitet za ažuriranje NIP za sprovođenje Stokholmske konvencije koji se sastoji od predstavnika relevantnih zainteresovanih strana, tj. predstavnika državnih organa i institucija, industrijskih udruženja, naučno-istraživačkog sektora i nevladinih organizacija;
 3. formiran Projektni tim za ažuriranje NIP za sprovođenje Stokholmske konvencije koji je sastavljen od predstavnika relevantnih republičkih i pokrajinskih organa sa ciljem da na operativnom nivou koordinira proces prikupljanja podataka i informacija potrebnih nacionalnim konsultantima za ažuriranje inventara POPs hemikalija;
 4. uspostavljena nacionalna internet stranica: Projekat „Ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana za sprovođenje Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs)“;
 5. sproveden zajednički otvoren konkurs UNIDO i nadležnog ministarstva za izbor nacionalnih konsultanata na ovom projektu i završen izbor nacionalnih konsultanata. Konkurs za sedam konsultantskih pozicija je bio otvoren na sajtu UNIDO, nakon čega je primarnu selekciju kandidata izvršila Služba za upravljanje ljudskim resursima UNIDO, a potom je lista kandidata koji su prošli selekciju UNIDO, bila dostavljena Komisiji nadležnog ministarstva koja je nakon obavljenih intervjua i evaluacije predloženih kandidata izabrala sedam nacionalnih konsultanata sa dostavljene liste;
 6. održan Uvodni seminar projekta i Obuka za ažuriranje inventara POPs hemikalija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u okviru koga je prezentovan projekat, ciljevi projekta i rokovi realizacije određenih aktivnosti, a tokom obuke učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa metodologijom ažuriranja inventara POPs hemikalija, sa posebnim akcentom na metodologiju izrade inventara novih POPs hemikalija sa praktičnim vežbama formiranih radnih grupa učesnika (detaljnije: izveštaj (na engleskom jeziku); prezentacije; lista učesnika; radne grupe prijavljenih učesnika);
 7. formirane radne grupe za ažuriranja inventara starih POPs i izradu inventara novih POPs hemikalija:
  • Radna grupa za ažuriranje Inventara POPs pesticida
  • Radna grupa za ažuriranje Inventara industrijskih POPs hemikalija
  • Radna podgrupa za ažuriranje Inventara PCB-a
  • Radna podgrupa za izradu Inventara PBDEs
  • Radna podgrupa za izradu Inventara PFOS-a
  • Radna grupa za ažuriranje Inventara nenamerno proizvedenih POPs;
 8. projektna kancelarija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine priprema i podnosi UNIDO redovne Kvartalne izveštaje o napretku projekta;
 9. započet proces prikupljanja i obrade podataka u cilju ažuriranja inventara starih POPs i izradu inventara novih POPs od relevantnih zainteresovanih strana;
 10. održana Konferencija o plastici IPG 2014. na kojoj su predstavljene prezentacije o projektu, nacionalnom zakonodavno-institucionalnom okviru upravljanja POPs hemikalijama i podizanja svesti industrije polimera o prisustvu novih POPs hemikalija u polimerima;
 11. završen proces prikupljanja i obrade podataka u cilju ažuriranja inventara starih POPs i izradu inventara novih POPs od relevantnih zainteresovanih strana;
 12. pripremljeni su tehnički izveštaj od strane nacionalnih eksperata i podneti UNIDO;
 13. u preduzeću „JUGO-IMPEKS“ iz Niša, koje se bavi reciklažom, obavljen je pilot pregled XRF-om plastičnih delova elektronske i električne opreme. Na osnovu izmerenih koncetracija broma u uzorcima, pilot pregled je pokazao da ni u jednom uzorku nije detektovano prisustvo polibromovanihdifenil etara (PBDEs) koji su se koristili kao retarderi plamena u polimernim materijalima proizvedenim pre 2005;
 14. učešće na ECOFAIR 2014.
 15. Održan Globalni sastanak predstavnika ministarstva i Organizacije UN za industrijski razvoj (UNIDO) o evaluaciji i ažuriranju Nacionalnog implementacionog plana za sprovođenje Stokholmske konvencije, u sedištu UNIDO u Beču, Austrija;
 16. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Projektna kancelarija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovali su validacioni seminar i obuku „Pregled ažuriranih inventara POPs hemikalija i Definisanje nacionalnih prioriteta i Akcionih planova u ažuriranom NIP
 17. pripremljeni akcioni planovi u ažuriranom NIP;
 18. ažuriranje nacionalne POPs stranice i lifleta;
 19. pripremljen nacrt ažuriranog NIP i usvojen od strane Koordinacionog komiteta projekta;
 20. održan završni seminar  – predstavljanje rezultata projekta i nacrta ažuriranog NIP

Ostvareni rezultati projekta

 1. uspostavljen koordinacioni mehanizam između relevantnih državnih organa i zainteresovanih strana u cilju prepoznavanja rizika od izloženosti novih POPs hemikalija kroz formiranje Koordinacionog komiteta i Projektnog tima za ažuriranje NIP za sprovođenje Stokholmske konvencije;
 2. informisanje i podizanje svesti zainteresovanih strana i opšte javnosti o rizicima izloženosti POPs hemikalija kroz izradu i ažuriranje nacionalne internet prezentacije o POPs hemikalijama (www.eko.minpolj.gov.rs), izradu Strategije komunikacije i realizaciju ostalih aktivnosti;
 3. izrađeni preliminarni inventari novih POPs hemikalija i ažurirani postojeći inventari starih POPs hemikalija (inventari industrijskih i nenamerno proizvedenih POPs hemikalija, inventari POPs pesticida) i urađena njihova revizija od strane UNIDO i zainteresovanih strana;
 4. na osnovu ažuriranih inventara POPs hemikalija i socio-ekonomske analize identifikovani su nacionalni kapaciteti za upravljanje novim POPs hemikalijama i preduzimanje prioritetnih mera u cilju smanjivanja rizika od istih;
 5. finalizacija i usvajanje nacrta ažuriranog NIP  za sprovođenje Stokholmske konvencije od strane Koordinacionog komiteta projekta

Kontakt osobe angažovane na realizaciji projekta

 • GEF operativna tačka: mr Stana Božović, državni sekretar;
 • direktor projekta: Sonja Roglić, načelnik Odeljenja za hemikalije.

Projektna kancelarija UNIDO pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine:

 

Kontakt osobe u Odeljenju za hemikalije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine zadužene za realizaciju ovog projekta:

Važni link-ovi:

 1. Sekretarijat Stokholmske konvencije (www.pops.int/);
 2. Organizacija UN za industrijski razvoj (UNIDO) (www.unido.org/);
 3. Globalni fonda za životnu sredinu (GEF) (www.thegef.org/);
 4. Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) (www.sepa.gov.rs/);
 5. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine- Uprava za zaštitu bilja (www.uzb.minpolj.gov.rs/) ;
 6. Ministarstvo finansija – Uprava carina (www.upravacarina.rs/);
 7. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs/);
 8. Ministarstvo zdravlja (www.zdravlje.gov.rs/);
 9. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (www.civilnodrustvo.gov.rs/);
 10. Privredna komora Srbije (www.pks.rs/);
 11. Srpsko hemijsko društvo (www.shd.org.rs/);
 12. Udruženje poslovnih žena Srbije (www.poslovnezene.org.rs/);