U periodu 17. – 20. novembra 2014. godine održan je Globalni sastanak predstavnika ministarstava zaduženih za sprovođenje Stokholmske konvencije zemalja potpisnica i Organizacije UN za industrijski razvoj (UNIDO) o evaluaciji i ažuriranju Nacionalnog implementacionog plana za sprovođenje Stokholmske konvencije, u sedištu UNIDO u Beču, Austrija.

Skupu je prisustvovao Ivan Đuričković, rukovodilac projektnog tima i nacionalna kontakt osoba za saradnju sa Sekretarijatom Stokholmske konvencije iz Odeljenja za hemikalije, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Teme gore pomenutog sastanka bile su predstavljanje uspešnosti realizacije projekata ažuriranja NIP od strane zemalja u kojima UNIDO realizuje ovaj projekat kao implementaciona agencija, kao i razmena iskustva između zemalja u različitim fazama realizacije ovog projekta.

Nakon toga, predstavljen je izveštaj o evaluaciji svih projekata ažuriranja NIP od strane nezavisnog evaluacionog tima.

Evaluacijom do sada realizovanih kao i projekata koji su u procesu realizacije je utvrđeno:

  • da su pojedine administrativne procedure UNIDO kompleksne, uključujući i procedure nabavki u okviru ovih projekata;
  • da većina zemalja nije uspela da ažurira inventare starih POPs hemikalija i izradi preliminarne inventare novih POPs hemikalija u roku koji je definisan u inicijalnom Planu rada za ovu aktivnosti projekta, te se zahtevalo produženje ovog roka. Zaključak evaluacione komisije je da je potrebno izraditi realniji plan rada, tj. da se većina zemalja izjasnila da im je potrebno produženje projekta od 3- 6 meseci.
  • da evaluacioni tim nije imao dodatnih pitanja u vezi projekta ažuriranja NIP koji ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine sprovodi u saradnji sa UNIDO u Republici Srbiji, te se može zaključiti da je ovaj projekat uspešno prošao proces evaluacije. Istaknuto je da je Republika Srbija među malobrojnim zemljama koje su dostavile najviše popunjenih evaluacionih upitnika (dirtektor projekta, nacionalni koordinator i svih sedam nacionalnih konsultanata), kao i da je odgovoreno na sva pitanja iz ovih upitnika.

Učešćem predstavnika ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine uspešno je završena evaluacija projekta „Ažuriranje NIP za sprovođenje Stokholmske konvencije“, od strane nezavisnog evaluacionog tima kao jedna od ključnih komponenti ovog projekta, i razmena iskustva sa predstavnicima zemalja koji su okončale realizaciju ovog projekta i ušli u proceduru podnošenja ažuriranog NIP Sekretarijatu Stokholmske konvecnije.

Zajednička fotografija:

tacka 15. slika