Конференција о пластици IPG 2014 – Презентација пројекта, националног законодавно-институционалног оквира управљања POPs хемикалијама и подизање свести индустрије полимера о новим POPs у полимерима

На позив Друштва инжењера пластичара и гумара Србије (IPG) за учешће на Конференцији о пластици PPC 2014 коју је ово Друштво организовало у сарадњи са Београдским сајмом, представљене су три презентације представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Пројектне канцеларије. Конференција је одржана 11. септембра 2014 године у сали управне зграде Београдског сајма на којој су учествовали представници индустрије полимера, академске и стручне јавности, а у оквиру активности на овом пројекту, одржане су следеће презентације:

  1. Пројекат „Ажурирање Националног имплементационог плана (НИП) за спровођење Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама“ (др Христина Стевановић-Чарапина, координатор пројекта, Пројектна канцеларија УНИДО-а при Министарству пољопривреде и заштите животне средине – презентован од стране националног консултанта за интегрисање ажурираног НИП-а мр Јасминке Ранђеловић);
  2. Институционални и законодавни оквир управљања POPs у Републици Србији (Небојша Дамјановић, дипл. прав. – Група за правне и административне послове у области заштите животне средине, Министарство пољопривреде и заштите животне средине);
  3. Нове POPs хемикалије – ретардери пламена у полимерима (Иван Ђуричковић, дипл. инж. техн. , национална контакт особа за размену информација са Секретаријатом Стокхолмске конвенције, Одељење за хемикалије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине).

Учесници конференције су били у прилици да се упознају са опасним својствима POPs хемикалија, међународним инструментима за забрану производње, стављања у промет и коришћења ових хемикалија на глобалном и националном нивоу тј. имплементацијом Стокхолмске конвецније у Републици Србији као и обавезама које из ове конвенције проистичу, пресеком националног законодавно-институционалног оквира управљања POPs у Републици Србији, као и новим POPs хемикалијама које се могу наћи у полимерима као адитиви тј. ретардери пламена (пре свега са фокусом на полибромованедифенил етре – PBDEs и хексабромциклододекан – HBCDD), као и прегледу актуелних безбеднијих алтернатива и начинима информисања о садржају опасним састојака тј. POPs у полимерним гранулатима и адитивима (masterbatch-ева и др.) које корисници ових хемикалија (произвођачи и прерађивачи полимера) користе као сировину у процесу производње производа од пластике путем безбедносног листа (Safety Data Sheet – SDS).

Такође, овом приликом су учесницима подељени Упитници који ће допринети изради прелиминарног Инвентара PBDEs у оквиру овог пројекта.

Konf. 001  Konf. 01
 Konf. 02  Konf. 03
 Konf. 04  Konf. 05