Konferencija o plastici IPG 2014 – Prezentacija projekta, nacionalnog zakonodavno-institucionalnog okvira upravljanja POPs hemikalijama i podizanje svesti industrije polimera o novim POPs u polimerima

Na poziv Društva inženjera plastičara i gumara Srbije (IPG) za učešće na Konferenciji o plastici PPC 2014 koju je ovo Društvo organizovalo u saradnji sa Beogradskim sajmom, predstavljene su tri prezentacije predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Projektne kancelarije. Konferencija je održana 11. septembra 2014 godine u sali upravne zgrade Beogradskog sajma na kojoj su učestvovali predstavnici industrije polimera, akademske i stručne javnosti, a u okviru aktivnosti na ovom projektu, održane su sledeće prezentacije:

  1. Projekat „Ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana (NIP) za sprovođenje Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama“ (dr Hristina Stevanović-Čarapina, koordinator projekta, Projektna kancelarija UNIDO-a pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – prezentovan od strane nacionalnog konsultanta za integrisanje ažuriranog NIP-a mr Jasminke Ranđelović);
  2. Institucionalni i zakonodavni okvir upravljanja POPs u Republici Srbiji (Nebojša Damjanović, dipl. prav. – Grupa za pravne i administrativne poslove u oblasti zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine);
  3. Nove POPs hemikalije – retarderi plamena u polimerima (Ivan Đuričković, dipl. inž. tehn. , nacionalna kontakt osoba za razmenu informacija sa Sekretarijatom Stokholmske konvencije, Odeljenje za hemikalije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine).

Učesnici konferencije su bili u prilici da se upoznaju sa opasnim svojstvima POPs hemikalija, međunarodnim instrumentima za zabranu proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja ovih hemikalija na globalnom i nacionalnom nivou tj. implementacijom Stokholmske konvecnije u Republici Srbiji kao i obavezama koje iz ove konvencije proističu, presekom nacionalnog zakonodavno-institucionalnog okvira upravljanja POPs u Republici Srbiji, kao i novim POPs hemikalijama koje se mogu naći u polimerima kao aditivi tj. retarderi plamena (pre svega sa fokusom na polibromovanedifenil etre – PBDEs i heksabromciklododekan – HBCDD), kao i pregledu aktuelnih bezbednijih alternativa i načinima informisanja o sadržaju opasnim sastojaka tj. POPs u polimernim granulatima i aditivima (masterbatch-eva i dr.) koje korisnici ovih hemikalija (proizvođači i prerađivači polimera) koriste kao sirovinu u procesu proizvodnje proizvoda od plastike putem bezbednosnog lista (Safety Data Sheet – SDS).

Takođe, ovom prilikom su učesnicima podeljeni Upitnici koji će doprineti izradi preliminarnog Inventara PBDEs u okviru ovog projekta.

Konf. 001  Konf. 01
 Konf. 02  Konf. 03
 Konf. 04  Konf. 05