REACH је Европска уредба (EC 1907/2006) о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењима хемикалија. Ступила је на снагу 2007. године, замењујући претходни законодавни оквир за хемикалије у ЕУ.

Један од главних разлога за доношење REACH Уредбе било је то што се велики број супстанци производио и стављао у промет у Европи годинама, понекад у веома великим количинама, а да при томе није било расположиво довољно инфомација о опасностима ових супстанци за људе и животну средину. Постоји потреба да се информације које недостају прибаве и да се осигура да индустрија може да процени опасности и ризике које супстанца представља, као и да се идентификују и примене мере управљања ризиком како би се заштитили људи и животна средина.

Водећи циљеви REACH јесу побољшана заштита здравља људи и животне средине, помоћу боље и раније идентификације својстава хемијских супстанци, укључујући промоцију алтернативних метода испитивања, као и слободно кретање супстанци на јединственом тржишту уз оснаживање инвоација и конкурентоности европске хемијске индустрије. Ово се постиже кроз четири основна REACH процеса регистрацију, евалуацију, ауторизацију и ограничења хемикалија.

REACH Уредба има утицаја на велики број компанија које припадају различитим секторима, те ефекти досежу далеко даље од хемијске индустрије. REACH захтева нове облике сарадње између компанија, бољу комуникацију унутар ланца снабдевања, као и развој алата и упутстава која треба индустрији да олакшају примену, а надлежним органима спровођење ове уредбе.

REACH помера одговорност за процену и управљање ризиком који представљају хемикалије, као и пружање одговарајућих безбедносних информација у вези са њиховим коришћењем, са надлежних органа на индустрију. Кроз принцип Нема података – нема тржишта, према REACH Уредби, индустрија је одговорна да управља ризицима од хемикалија и да обезбеди информације о безбедности супстанци. Од произвођача и увозника се захтева да прибаве информације о својствима супстанци које стављају у промет, које ће омогућити безбедно руковање, као и да региструју супстанце, односно да доставе информације у централну базу података Европске агенције за хемикалије (ЕСНА).

Европска агенција за хемикалије као извршно тело, има централно место у REACH систему. ЕСНА управља базама података које су неопходне да би REACH функционисао, координира детаљну евалуацију „сумњивих“ супстанци и израђује јавно доступне базе података о хемикалијама у којима потрошачи и професионални корисници хемикалија могу наћи информације о опасностима.

______________________________________________________________________________