REACH je Evropska uredba (EC 1907/2006) o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenjima hemikalija. Stupila je na snagu 2007. godine, zamenjujući prethodni zakonodavni okvir za hemikalije u EU.

Jedan od glavnih razloga za donošenje REACH Uredbe bilo je to što se veliki broj supstanci proizvodio i stavljao u promet u Evropi godinama, ponekad u veoma velikim količinama, a da pri tome nije bilo raspoloživo dovoljno infomacija o opasnostima ovih supstanci za ljude i životnu sredinu. Postoji potreba da se informacije koje nedostaju pribave i da se osigura da industrija može da proceni opasnosti i rizike koje supstanca predstavlja, kao i da se identifikuju i primene mere upravljanja rizikom kako bi se zaštitili ljudi i životna sredina.

Vodeći ciljevi REACH jesu poboljšana zaštita zdravlja ljudi i životne sredine, pomoću bolje i ranije identifikacije svojstava hemijskih supstanci, uključujući promociju alternativnih metoda ispitivanja, kao i slobodno kretanje supstanci na jedinstvenom tržištu uz osnaživanje invoacija i konkurentonosti evropske hemijske industrije. Ovo se postiže kroz četiri osnovna REACH procesa registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja hemikalija.

REACH Uredba ima uticaja na veliki broj kompanija koje pripadaju različitim sektorima, te efekti dosežu daleko dalje od hemijske industrije. REACH zahteva nove oblike saradnje između kompanija, bolju komunikaciju unutar lanca snabdevanja, kao i razvoj alata i uputstava koja treba industriji da olakšaju primenu, a nadležnim organima sprovođenje ove uredbe.

REACH pomera odgovornost za procenu i upravljanje rizikom koji predstavljaju hemikalije, kao i pružanje odgovarajućih bezbednosnih informacija u vezi sa njihovim korišćenjem, sa nadležnih organa na industriju. Kroz princip Nema podataka – nema tržišta, prema REACH Uredbi, industrija je odgovorna da upravlja rizicima od hemikalija i da obezbedi informacije o bezbednosti supstanci. Od proizvođača i uvoznika se zahteva da pribave informacije o svojstvima supstanci koje stavljaju u promet, koje će omogućiti bezbedno rukovanje, kao i da registruju supstance, odnosno da dostave informacije u centralnu bazu podataka Evropske agencije za hemikalije (ESNA).

Evropska agencija za hemikalije kao izvršno telo, ima centralno mesto u REACH sistemu. ESNA upravlja bazama podataka koje su neophodne da bi REACH funkcionisao, koordinira detaljnu evaluaciju „sumnjivih“ supstanci i izrađuje javno dostupne baze podataka o hemikalijama u kojima potrošači i profesionalni korisnici hemikalija mogu naći informacije o opasnostima.

______________________________________________________________________________