Статистички подаци који се налазе на овој страници базирани су на информацијама садржаним у свеобухватној електронској бази података Регистра хемикалија.

1.Приказ броја компанија које су поднеле пријаву за упис хемикалија у Регистар хемикалија и укупног броја хемикалија које су пријављене и уписане у Регистар хемикалија по годинама

  Графикон 1.1. Приказ броја компанија које су поднеле пријаву за упис хемикалија у Регистар хемикалија (период од 2010. до 2018. године)

 

Графикон 1.2. Приказ укупног броја пријављених хемикалија које су стављене у промет у РС (период од 2010. до 2018. године)

 

Графикон 1.3 приказ пријављене количине хемикалија у тонама [t], стављене у промет у РС (период од 2010. до 2018. године)

 

 

 

2. Преглед података о хемикалијама према пореклу

 Приказ удела количина хемикалија које су стављене у промет у односу на порекло, односно удели  увезених и произведених хемикалија.

 

3. Преглед података о хемикалијама према подацима о опасности

На основу података о обележавању хемикалија, приказана је заступљеност (у односу на масу)  опасних хемикалија (за све класе опасности) као и оних које нису обележене као опасне.

(GHS01 Бомба која експлодира; GHS02 Пламен; GHS03 Пламен преко круга; GHS04 Цилиндар за гас; GHS05 Корозија; GHS06 Лобања и укрштене кости; GHS07 Знак узвика; GHS08 Опасност по здравље људи; GHS09 Животна средина; Нема GHS ознаку)

 

4. Преглед количине пријављених хемикалија у односу на категорију коришћења за податке из 2018 – те