Подаци о начинима коришћења хемикалија служе како би се на прави начин дефинисала функција хемикалије у процесу производње и сврха њене употребе. Извештаји о начинима коришћења хемикалија урађени су на основу података о укупном броју хемикалија које су искоришћене за одређену врсту намене узимајући у обзир однос броја опасних хемикалија у односу на укупан број хемикалија.

До сада прикупљени подаци из Регистра хемикалија показују да се хемикалије у Републици Србији најчешће користе као:

  1. мазива и горива;
  2. боје и лакови на бази органских растварача;
  3. сировине за производњу;
  4. средства за прање и чишћење;
  5. боје и лакови на бази воде;
  6. средства за бојење;
  7. растварачи;
  8. грађевински материјали;
  9. везивна средства;
  10. средства за пуњење.

На основу податка о односу броја опасних хемикалија и укупног броја хемикалија може се закључити да су опасне хемикалије најчешће растварачи, боје и лакови на бази органских растварача, средства за прање и чишћење и грађевински материјали.

У наставку се могу преузети извештаји о начинима коришћења хемикалија.