Одељење за процену утицаја на животну средину обавља послове који се односе на: стратешку процену утицаја планова и програма на животну средину; давање мишљења на одлуке о изради стратешке процене утицаја; давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја; процену утицаја пројеката (изградња објеката) и активности (радова) који се планирају и реализују, измене у њиховом раду и функционисању, односно промене технологија које могу да доведу до значајног утицаја на животну средину, као и издавање решења и других аката у поступку процене утицаја и давања сагласности на студију о процени утицаја пројеката и активности на животну средину; учешће у припреми стручних основа у изради прописа у области процена утицаја на животну средину; размену информација о прекограничном утицају планова и програма, односно планираних пројеката и активности на животну средину; сарадњу са суседним и осталим државама у поступку спровођења процедуре стратешке процене утицаја програма и планова и процене утицаја пројеката и активности на животну средину у прекограничном контексту; размена информација са европским и међународним организацијама и институцијама у области процене утицаја на животну средину; обавља идруге послове из ове области.

У Одељењу за процену утицаја на животну средину образују се уже унутрашње јединице:

  • Група за стратешку процену утицаја на животну срдину;
  • Одсек за процену утицаја пројеката и активности на животну средину.

Група за стратешку процену утицаја на животну средину

Група за стратешку процену утицаја на животну средину обавља послове који се односе на: спровођење Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину; стратешку процену утицаја планова и програма на животну средину и то: давање мишљења на одлуке о изради стратешке процене утицаја; давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја; давање мишљења и утврђивање услова и мера заштите животне средине за просторне планове од републичког значаја; давање мишљења, тумачења и упутстава у вези са спровођењем стратешких процена утицаја на животну средину; учешће у припреми стручних основа у изради стратегија, програма, планова, прописа и других аката у области заштите животне средине; размену информација о прекограничном утицају планова и програма на животну средину; организовање и учешће у поступку спровођења процедуре процене утицаја на животну средину у прекограничном контексту; размена информација са европским и међународним организацијама и институцијама у области стратешке процене утицаја на животну средину; обавља идруге послове из ове области.

Одсек за процену утицаја пројеката и активности на животну средину

Одсек за процену утицаја пројеката и активности на животну средину обавља послове који се односе на: спровођење Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту; процену утицаја пројеката (изградња објеката) и активности (радова) који се планирају и реализују, измене у њиховом раду и функционисању, односно промене технологија које могу да доведу до значајног утицаја на животну средину; издавање решења о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину; издавање решења којим се утврђује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину; давање сагласности на студије о процени утицаја на животну средину; организовање и учешће у раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину; организовање и учешће на јавној расправи и презентацији студије о процени утицаја на животну средину; давање мишљења, тумачења и упутстава у вези са спровођењем процене утицаја на животну средину; учешће у припреми стручних основа у изради прописа у области процена утицаја на животну средину; размену информација о прекограничном утицају планираних пројеката и активности на животну средину; организовање и учешће у сарадњи са суседним државама у поступку спровођења процедуре процене утицаја на животну средину у прекограничном контексту; размена информација са европским и међународним организацијама и институцијама у области процене утицаја на животну средину; обавља идруге послове из ове области.