Одсек за планирање и стандарде обавља послове који се односе на: координацију активности на припреми, организовању и праћењу процеса израде и реализације стратегија, програма и планова у области животне средине; координацију активности на припреми, организовању и праћењу процеса израде и реализације Националног програма заштите животне средине; послови праћења реализације основних националних стратешких докумената у деловима који се односе на животну средину; утврђивање, координирање и развој послова везаних за увођење стандарда и чистије производње у функцији одрживог развоја; реализација Стратегије увођења чистије производње у Републици Србији према акционом плану који је саставни део ове Стратегије; сарадња са домаћим и међународним организацијама и институцијама у области увођења стандарда и чистије производње; организовање, спровођење и контрола система еколошког означавања Еко знаком Републике Србије; припремање потребних услова за увођење издавања EMAS сертификата у Републици и вођење регистра правних и физичких лица укључених у систем EMAS; праћење европских стандарда и методологија ради регистровања сертификованих система управљања заштитом животне средине ISO 14001 у организацијама; учешће у изради пројеката и студија у области коришћења обновљивих ресурса као извора енергије (енергијa ветра, вода, биомасa, сунце, геотермална енергија); обавља идруге послове из ове области.

У Одсеку за планирање и стандарде образују се уже унутрашње јединице:

  • Група за стратешка, програмска и планска документа;
  • Група за стандарде и чистију производњу.

Група за стратешка, програмска и планска документа

Група за стратешка, програмска и планска документа обавља послове који се односе на: координацију активности на припреми, организовању и праћењу процеса израде и реализације стратегија, програма и планова у области животне средине; координацију активности на припреми, организовању и праћењу процеса израде и реализације Националног програма заштите животне средине; праћење реализације основних националних стратешких докумената у деловима који се односе на животну средину; развијање механизама сарадње са удружењима и другим организацијама цивилног друштва и праћење пројеката које реализују удружења и другe организацијe цивилног друштва, а који се суфинансирају из буџетских средстава опредељених за те намене; обавља идруге послове из ове области.

Група за стандарде и чистију производњу

Група за стандарде и чистију производњу обавља послове које односе на: утврђивање, координирање и развој послова везаних за увођење стандарда и чистије производње у функцији одрживог развоја; реализација Стратегије увођења чистије производње у Републици Србији према акционом плану који је саставни део ове Стратегије; организовање, спровођење и контрола система еколошког означавања Еко знаком Републике Србије; припремање потребних услова за увођење издавања EMAS сертификата у Републици и вођење регистра правних и физичких лица укључених у систем EMAS; праћење европских стандарда и методологија ради регистровања сертификованих система управљања заштитом животне средине ISO 14001 у организацијама; развој економских инструмената из делокруга Групе у функцији увођења стандарда и чистије производње у привредне субјекте; припрему стручних основа у изради прописа и других општих аката у области заштите животне средине из делокруга Групе; обавља идруге послове из ове области.