Одсек за заштиту од великог хемијског удеса обавља послови који се односе на: спровођење Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса; израду стручних основа за припрему прописа и израду предлога прописа у области заштите од великог хемијског удеса; преглед и давање сагласности на Извештај о безбедности и План заштите од удеса; израду и ажурирање регистра севесо постројења у складу са прописима; утврђивање услова заштите живота и здравља људи и животне средине од великог хемијског удеса; учешће у припреми потврђивања међународних конвенција у складу са прописима; спровођење Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса; утврђивање и вођење евиденције о севесо постројењима у којима може настати хемијски удес са прекограничним ефектима; сарадња са органима државне управе надлежним за просторно планирање и изградњу и ванредне ситуације, у области заштите од великог хемијског удеса; размена информација са међународним и регионалним организацијама, органима Европске комисије у овој области као и праћење рада и учествовање у радним телима везаним за конвенције; едукацију у области заштите од великог хемијског удеса; обавља идруге послове из ове области.