Од формирања Министарства заштите животне средине 2017. године, закључно са 12. јуном 2020. године, када је Влада Републике Србије усвојила Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Каленић”, повећана је укупна површина заштићених подручја са 575 310,00 ha, односно 6,51% укупне површине Републике Србије, на 678.196 ha, што износи 7,66% укупне површине Републике Србије.

Проглашено је 15 нових заштићених подручја од националног интереса, чиме је број заштићених подручја у Републици Србији повећан на 471, од чега је 87 подручја I категорије заштите.

Стратешки циљ Републике Србије, који је предвиђен и Просторним планом Републике Србије, јесте и повећање површине под заштитом на 12% територије.

Заштићена подручја су најбоље средство којим се врши заштита природе и којим се директно штите дивље биљне и животињске врсте, односно успостављањем заштићених подручја знатно се постиже очување биодиверзитета. Та подручја су најуочуванији и најистакнутији репрезенти биолошке разноврсности и дивљине, географских и геолошких знаменитости и лепоте природе наше зeмље.

Заштићена подручја представљају живе пејзаже који се не могу стварати без локалног становништва, које ту остварује своје економске планове и квалитет живота, наравно, све у складу са захтевима очувања природе и одрживог развоја.

Одрживи развој управо и подразумева управљање природним ресурсима на начин који задовољава економске, друштвене и естетске потребе локалног становништва.

Ради очувања природе у заштићеним подручјима примењује се тростепени режим заштите и то: режим заштите I степена, као режим строге заштите, режим заштите II степена или режим активне заштите, и режим заштите III степена, као слободнији режим заштите са контролисаним коришћењем природних ресурса и простора.

Нова заштићена подручја: