2Дана 19. септембра 2014. године, у присуству представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине, река Дрина порибљена је са 3000 комада млађи младице, заштићене врсте риба на територији Републике Србије. Порибљавање је извршено на територији општина Бајина Башта, Љубовија и Мали Зворник.

Корисник Рибарског подручја „Србија – запад” – „Екорибарство“ д.о.о. из Ваљева заједно са Департманом за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду реализујe пројекат „Вештачки мрест младице и липљена на рибњаку Врело у Перућцу“ који је успешно завршен 2011, 2012. и 2013. године и река Дрина је порибљена са укупно 43400 јединки ове врсте.

Након ремонтног пражњења хидроакумулације ,,Перућац” током 2010. године дошло је угинућа рибљег фонда реке Дрине када је неколико примерака младице спашено а затим искоришћено за контролисани вештачки мрест у рибњаку ,,Врело” у Перућцу.

4Младица (Hucho hucho) припада фамилији пастрмки и представља највећу салмонидну врсту на свету. Изузетна спортско риболовна атрактивност младице, као и велики риболовни притисак али и специфичности животног циклуса и различити облици девастације природних станишта (загађење, регулација водених токова, изградња брана и др.) и уништавање природних плодишта довели су до фрагментације популација и наглог пада бројности ове врсте у риболовним водама Републике Србије. Из тих разлога ова рибља врста се нашла у значајном број међународних и националних докумената и конвенција. Правилником о проглашењу заштићених и строго заштићених дивљих врста врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10 и 47/11) младица је проглашена за заштићену врсту а на IUCN листи угрожених врста сврстана је у категорију угрожених (EN B2ab (ii,iii)).

У Србији, ареал распрострањења младице везан је за сливно подручје Дрине (најважније реке у којима је регистровано присуство младице су Лим, Увац и Вапа, као и Трешњица мала десна притока Дрине за коју се поуздано зна да представља једно од најзначајнијих плодишта ове врсте) и на неке реке у сливу Западне Мораве (Ибар, Ђетиња, Моравица). Дрина са својим притокама представља речну мрежу коју насељавају најбројније популације младице у Европи.