2Dana 19. septembra 2014. godine, u prisustvu predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, reka Drina poribljena je sa 3000 komada mlađi mladice, zaštićene vrste riba na teritoriji Republike Srbije. Poribljavanje je izvršeno na teritoriji opština Bajina Bašta, Ljubovija i Mali Zvornik.

Korisnik Ribarskog područja „Srbija – zapad” – „Ekoribarstvo“ d.o.o. iz Valjeva zajedno sa Departmanom za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu realizuje projekat „Veštački mrest mladice i lipljena na ribnjaku Vrelo u Perućcu“ koji je uspešno završen 2011, 2012. i 2013. godine i reka Drina je poribljena sa ukupno 43400 jedinki ove vrste.

Nakon remontnog pražnjenja hidroakumulacije ,,Perućac” tokom 2010. godine došlo je uginuća ribljeg fonda reke Drine kada je nekoliko primeraka mladice spašeno a zatim iskorišćeno za kontrolisani veštački mrest u ribnjaku ,,Vrelo” u Perućcu.

4Mladica (Hucho hucho) pripada familiji pastrmki i predstavlja najveću salmonidnu vrstu na svetu. Izuzetna sportsko ribolovna atraktivnost mladice, kao i veliki ribolovni pritisak ali i specifičnosti životnog ciklusa i različiti oblici devastacije prirodnih staništa (zagađenje, regulacija vodenih tokova, izgradnja brana i dr.) i uništavanje prirodnih plodišta doveli su do fragmentacije populacija i naglog pada brojnosti ove vrste u ribolovnim vodama Republike Srbije. Iz tih razloga ova riblja vrsta se našla u značajnom broj međunarodnih i nacionalnih dokumenata i konvencija. Pravilnikom o proglašenju zaštićenih i strogo zaštićenih divljih vrsta vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) mladica je proglašena za zaštićenu vrstu a na IUCN listi ugroženih vrsta svrstana je u kategoriju ugroženih (EN B2ab (ii,iii)).

U Srbiji, areal rasprostranjenja mladice vezan je za slivno područje Drine (najvažnije reke u kojima je registrovano prisustvo mladice su Lim, Uvac i Vapa, kao i Trešnjica mala desna pritoka Drine za koju se pouzdano zna da predstavlja jedno od najznačajnijih plodišta ove vrste) i na neke reke u slivu Zapadne Morave (Ibar, Đetinja, Moravica). Drina sa svojim pritokama predstavlja rečnu mrežu koju naseljavaju najbrojnije populacije mladice u Evropi.