На основу члана 114. став 3 Закона о накнадама за коришћење јавних добара  (,,Службени гласник РСˮ, број 95/18), Министар заштите животне средине  доноси

 

ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ ОБРАСЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ПРОМЕТ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА

 

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује садржина обрасца за утврђивање накнаде за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива.

Члан 2.
Садржина обрасца за утврђивање накнаде за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива, дата је  на обрасцу – Образац за утврђивање накнаде за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива,  који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Образац ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ПРОМЕТ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА можете преузети овде.