Процедура издавања дозвола за сакупљање пужева је следећа:

Право учешћа на Конкурсу за издавање дозвола за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе у 2018. години, имају правна лица и предузетници који се баве делатношћу сакупљања заштићених врста у комерцијалне сврхе дивље флоре, фауне и гљива.

Уз пријаву на конкурс са детаљним подацима, странка подноси следећу документацију:

 • подаци о подносиоцу;
 • подаци о заштићеној врсти, са обавезним навођењем латинског назива врсте која ће се сакупљати, стављати у промет односно користити;
 • подаци о количини – по врстама које ће се сакупљати у свежем или сировом стању (непрерађене), користити односно стављати у промет;
 • начин организовања сакупљања заштићених врста, локалитетима сакупљања (са назнаком општине где су локалитети сакупљања и најближих насеља), броју и размештају откупних станица;
 • подаци о објектима, постројењима и уређајима за складиштење, прераду и промет, каo и степену прераде заштићених врста, односно решење Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, о испуњавању ветеринарско-санитарних услова за ову врсту објеката као и решење за оцену испуњености услова за извозни објекат и одређивање извозничког контролног броја;
 • подаци о упису делатности у одговарајући регистар (извод из одговарајућег регистра о упису делатности за сакупљање шумских и других производа, откуп, промет и прераду), односно решење Привредног суда о упису делатности, односно послова (између осталог узгој, производња, обрада, конзервисање, замрзавање меса) предузећа.

Утврђени критеријуми за доделу контигената пужева су следећи:

I Степен прераде сакупљене робе

Код пужева највиши степен прераде је месо пужа и кућица, полупроизвод је дубоко замрзнути пуж а сировина жив пуж. Следећи број поена додељује се за:

 • финални производ -15 поена
 • за полупроизвод -10 поена
 • за сировину – 5 поена.

II  Капацитет прераде које поседује подносиоц захтева

За прераду пужа одређене су 3 категорије:

 • од 15 до 20 тона дневно – 15 бодова
 • од 10 до 15 тона дневно – 10 бодова
 • од 5 до 10 тона дневно – 5 бодова

Процедура за издавање дозвола за промет пужева (увоз/извоз):

Дозволе за увоз пужева

Странка подноси следећу документацију: захтев за увоз са детаљним подацима, копију уговора инопартнера од кога се увози, ветеринарски сертификат робе, и доказ о уплати републичке таксе.

Дозволе за извоз пужева

Ако су пужеви пореклом из природе са територије Републике Србије, уз захтев за извоз и копију уговора са инопарнером, странка подноси и копију дозволе за сакупљање из природе, као и доказ о уплати републичке таксе у износу 3.280.00 динара.

Ако су пужеви пореклом са фарми, подноси се следећа документација:

 • захтев за извоз,
 • извод из регистра о постојању фарме пужева,
 • мишљење Завода за заштиту природе Србије о приносу пужева у сезони на фарми,
 • доказ о уплати републичке таксе.

Када предузеће има кооперанте и извози за њих, морају  се поред напред наведеног поднети и откупне листе са датим количинама пужева које кооперанти предају своме извознику.