CTCNКлиматски технолошки центар и мрежа (Climate Technology Centre & Network – CTCN) је покренут 2014. године, као оперативно тело у оквиру Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе (United National Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) и финансијски механизам за помоћ недовољно развијеним земљама ради смањења емисије CO2 и ублажавања климатских промена применом модерних технологија. Овај механизам је формиран уз помоћ Организације Уједињених нација за животну средину (United Nations Environment Programme – UNEP), у сарадњи са Организацијом Уједињених нација за индустријски развој (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) и 11 међународних стручних организација.

Мисија CTCN-а је да подстакне технолошку сарадњу и унапреди развој и трансфер модерних технологија у земљама у развоју. CTCN обезбеђује техничку помоћ мањег обима искључиво на захтев самих земаља у развоју, у складу са њиховим могућностима, условима и националним околностима и приоритетима, како би подржала идентификацију њихових потреба и коришћење, развијање и/или трансфер технологија за адаптацију и ублажавање климатских промена. Ову помоћ CTCN пружа преко мреже стручњака из академске заједнице, цивилног друштва, финансијског и приватног сектора широм света, кроз техничку и стручну подршку у виду пружања савета, предлога технолошких решења и изградње капацитета.

Овај конзорцијум и мреже која данас обухвата скоро 100 стручних организација широм света реализују техничку помоћ у кратком временском периоду (до годину дана) израдом висококвалитетне експертизе. Подршка коју пружа CTCN кроз ангажовање стручњака из конзорцијума/мреже може бити у вредности до 50.000 америчких долара за пројекат са брзим одговором партнера из конзорцијума, или од 50.000 до 250.000 америчких долара за пројекат који се реализује уз тендерску процедуру избора партнера из чланова мреже. CTCN омогућава подршку у виду:

  • Техничких процена, укључујући техничку експертизу и препоруке у вези са специфичним технолошким потребама, идентификације технологија, технолошких баријера, ефикасности технологије, као и пилот примену и широку примену технологија;
  • Техничкe помоћи у припреми планских докумената, укључујући стратегије и акционе планове, законску регулативу и др.;
  • Обука;
  • Припреме алата и методологија;
  • Израде Планова имплементације.

Процес пријаве за техничку помоћ

Пријава за помоћ у оквиру CTCN врши се преко националне контакт особе (National Designated Entity – NDE).  Национална контакт особа координише припрему захтева за техничку помоћ CTCN-у и врши надзор над имплементацијом. Контакт особа је члан Климатске технолошке мреже и као таква осигурава висок квалитет техничке помоћи коју пружа CTCN. Корисници помоћи могу бити државни органи и организације, јавна или приватна предузећа, научноистраживачке или образовне установе, невладине организације итд. Потенцијални корисници припремљензахтев за реализацију пројекта у оквиру CTCN-а, прослеђују националној контакт особи на одобрење и званично подношење CTCN-у. Захтев који се подноси мора задовољити следеће критеријуме:

  1. изражава јасну и позитивну корист у процесу ублажавања климатских промена или адаптацији на негативне ефекте климатских промена,
  2. у складу је са националним стратегијама и плановима (развојним и секторским плановима, плановима адаптације и одговарајућих активности за ублажавање итд.),
  3. доприноси јачању националних и локалних капацитета, и
  4. дефинише успостављене процесе за праћење и евалуацију пружене помоћи.

Процес пријаве је једноставан и врши се попуњавањем обрасца захтева (Request Submission Form), који се затим разматра и по потреби ревидира, након чега следи процес претварања захтева у акциони план, идентификација стратешких препрека/изазова, пројектног задатка и процена буџета као и дефинисање заједничког власништва.

Пријаве слати националној контакт особи др Владици Божићу, у Министарству пољопривреде и заштите животне средине на следећу адресу: vladica.bozic[at]nulleko.minpolj.gov.rs, тел: 011 / 2600 433. Више информација о Климатском технолошком центру и мрежи (Climate Technology Centre & Network – CTCN) можете наћи на сајту http://ctcn.org