IMG_1273„Процењује се да се у Републици Србији рециклира од 10% до 15% отпада. Од 2003. године до данас, забележен је нагли раст предузећа која се баве рециклажом отпада. Стратегијом управљања отпадом, у оквиру дугорочних циљева које РС треба да испуни, зацртан је циљ да у периоду од 2015. до 2019. године је неопходно постићи стопу искоришћења и рециклаже амбалажног отпада (стакло, папир, картон, метал и пластика) на 25% од његове количине“, рекла је државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на седници Одбора за заштити животне средине у Скупштини Србије.

Државни секретар Божовић је подсетила да је Министарство припремило предлог нове Уредбе о плану смањења амбалажног отпада за период 2015-2019. године, која је усвојена крајем децембра 2014. године и додала да су потенцијали у Србији свакако препознатљиви и веома значајни, како у количини рециклабилног отпада који се ствара на територији РС, тако и у инфраструктурним капацитетима за третман односно рециклажу отпада од стрене оператера који управљају отпадом односно предузећима који врше рециклажу  отпада.

IMG_1272„Процес придруживања ЕУ и хармонизација домаћег законодавства у области отпада обухватили су и основне принципе који се примењују у циљу побољшања система управљања отпадом на простору наше земље, а то су: смањење количина насталог отпада; превенцију настајања отпада, решавање проблема отпада на месту настанка,  принцип сепарације отпада, принцип рециклаже што веће количине отпада, принцип рационалног коришћења постојећих капацитета за прераду отпада, као и принцип рационалне изградње постројења за третман и принцип мониторинга загађења у циљу очувања квалитета животне средине“, истакла је Божовић.

На крају државни секретар је нагласила да у наредном периоду, Република Србија мора обезбедити услове за реализацију наведених стратешки важних активности које ће допринети ефикасном и ефективном унапређењу постојећег система управљања отпадом, а самим тим и процеса рециклаже који има за циљ минимизацију отпада, економску корист и производњу нових рециклираних производа и очување ресурса., као и да је један од основних услова је и успостављање одрживог система финансирања у сектору заштите животне средине и управљања отпадом, који ће омогућити јачање рециклажне индустрије у Републици Србији као основног елемента у систему управљања отпадом.