На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

  О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта изградње прикључног гасовода на к.п. бр. 15261, 823/1 и 823/2 све К.О. Крагујевац 3, и положај мерно-регулационих сетова за објекте ХТД Шумарице д.о.о. Крагујевац, на к.п. бр. 823/2 К.О. Крагујевац 3, ул. Кружни пут бб, Крагујевац, заведен под бројем 353-02-01743/2020-03.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту Mинистарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.