Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

  O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

           Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja projekta izgradnje priključnog gasovoda na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve K.O. Kragujevac 3, i položaj merno-regulacionih setova za objekte HTD Šumarice d.o.o. Kragujevac, na k.p. br. 823/2 K.O. Kragujevac 3, ul. Kružni put bb, Kragujevac, zaveden pod brojem 353-02-01743/2020-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.