Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta „Beo čista energija“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča, na katastarskim parcelama broj: 966/5, 967/4, 2693/10, 992/4, 966/1, 967/2, 992/2, 969/4, 969/3, 968/1, 990/3, 2693/1, 990/1, 991/6, 991/3, 991/2, 991/12, 1005/4, 1005/5, 1013/8, 1013/6, 979/1, 1108/3, 988, 987/2, 989/1, 990/4, 990/5, 1008/3, 1008/8, 2693/5, 989/4 KO Vinča, opština Grocka, grad Beograd.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.