Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja – autoklava za tretman medicinskog otpada, kapaciteta sterilizacije 500 kg/h, na k.p. 5900/6 i 5900/7 K.O. Svilajnac,  u ulici „Nova 3“ i „Nova1“ u Svilajncu, nosioca projekta VISAN D.O.O. iz Zemuna, Jerneja Kopitara bb .

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na sajtu Ministarstva,  u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.