Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

     

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

           Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Mobilno postrojenje za tretman opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, sa privremenim skladištenjem opreme na KP 200/1 KO Zasavica, Sremska Mitrovica“, zaveden pod brojem 353-02-02392/2019-03 od 05.11.2019. godine, nosiloca projekta  „Vahali Metal Treatment“ d.o.o., Aleksandra Markovića 227, 22 201 Zasavica II – Sremska Mitrovica.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426  i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje, putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.