На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта погона за рекондиционирање амбалаже на локацији МITECO – KNEŽEVAC, на к.п. бр. 702/1, КО Раковица, на територији ГО Раковица, града Београда, носиоца пројекта, предузећe МITECO – KNEŽEVAC d.o.o. – Београд,  Улица Ослобођења 39, Београд, заведен под бројем 353-02-698/2020-03.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.