Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pogona za rekondicioniranje ambalaže na lokaciji MITECO – KNEŽEVAC, na k.p. br. 702/1, KO Rakovica, na teritoriji GO Rakovica, grada Beograda, nosioca projekta, preduzeće MITECO – KNEŽEVAC d.o.o. – Beograd,  Ulica Oslobođenja 39, Beograd, zaveden pod brojem 353-02-698/2020-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 428, kao i na službenom sajtu ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.