На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

     

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат – Центар за управљање отпадом „AVECO“ (складиштење опасног и неопасног отпада и третман неопасног отпада – I фаза), на к.п. бр. 587/2 К.О. Младеновац Варош, градска општина Младеновац  заведен под бројем 353-02-01602/2020-03, од  17.08.2020. године, носиоца пројекта, „AVECO“ ДОО из Младеновца, Краља Петра I  бр.34.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.