На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

                      

  О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ за сортирање, раздвајање и препакивање фармацеутских производа са истеклим роком трајања на локацији ВЕЛЕФАРМ А.Д. ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ у стечају, у ул.Војводе Степе 414а у Београду, носиоца пројекта, „ИНВЕСТФАРМ-ИМПЕКС“ д.о.о. из Београда, ул. Билећка 20.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде  и заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.