Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

                      

  O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat TRANSFER STANICE za sortiranje, razdvajanje i prepakivanje farmaceutskih proizvoda sa isteklim rokom trajanja na lokaciji VELEFARM A.D. HOLDING KOMPANIJE u stečaju, u ul.Vojvode Stepe 414a u Beogradu, nosioca projekta, „INVESTFARM-IMPEKS“ d.o.o. iz Beograda, ul. Bilećka 20.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede  i zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.