На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује се да је потребна процена утицаја на животну средину и одређује обим и садржај Студије опроцени утицаја пројекта: Изградња МХЕ “Девићи 1” са водозахватом на реци Студеници и машинском зградом на КП 2335 КО Чечина у оквиру Парка природе Голија, територија СО Ивањица, носиоца пројекта HYDRO ENERGY Braduljica d.o.o. из Ивањице, 13. септембра 68.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на сајту.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.