На основу чл. 14. став  1. и 4. и чл. 15. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом – складиштење и третман,  на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчин, на територији Општине Гроцка –Град Београд, заведен под бројем 353-02-00869/2020-03, од  28.04.2020. године, носиоца пројекта,  „AVISTA OIL“ д.о.о. из Врчина, Индустријска 25а.                                          

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428 сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Mинистарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.