На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта постројења за производњу креча капацитета 350t/dan на платоу каменолома „Суви До“- изградња кречне пећи Ф-5 на катастарској парцели 515 КО Јелен До, на тероторији општине Пожега, носиоца пројекта „Јелен До“д.о.о. из Јелен Дола, 31215 Јелен До, заведен под бројем 353-02-00547/2020-03.

Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 30 дана од дана објављивања огласа.