На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Рециклажног центра „YUNIRISK“ са постројењем за инертизацију индустријских отпада MID-MIX технологијом, у Барајеву, на к.п. бр. 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 и 2907/1 К.О. Барајево, на територији градске општине Барајево, на подручју града Београда., носиоца пројекта, „YUNIRISK“ д.о.о., ул. Симина 18/ I, Београд, заведен под бројем 353-02-01117/2020-03 од 10.06.2020.године.

Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 30 дана од дана објављивања огласа.