Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

 O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

            Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Reciklažnog centra „YUNIRISK“ sa postrojenjem za inertizaciju industrijskih otpada MID-MIX tehnologijom, u Barajevu, na k.p. br. 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 i 2907/1 K.O. Barajevo, na teritoriji gradske opštine Barajevo, na području grada Beograda., nosioca projekta, „YUNIRISK“ d.o.o., ul. Simina 18/ I, Beograd, zaveden pod brojem 353-02-01117/2020-03 od 10.06.2020.godine.

Uvid u doneto Rešenje o saglasnosti na predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom,  u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.