На основу члана 29. став 1. и став 2. Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

да је овај орган донео Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Рековићи на реци Лим,носиоца пројекта, Мини хyдро инвестментс Београд на делу територије КО Бања, КО Калифати и КО Добриловићи.

Заинтересована јавност може да изврши увид у донето Решење сваког радног дана од 10-13 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426 и www.eko.minpolj.gov.rs/достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може уложи жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.