Na osnovu člana 29. stav 1. i stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (”Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) daje sledeće

OBAVEŠTENJE

da je ovaj organ doneo Rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta male hidroelektrane Rekovići na reci Lim,nosioca projekta, Mini hydro investments Beograd na delu teritorije KO Banja, KO Kalifati i KO Dobrilovići.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u doneto Rešenje svakog radnog dana od 10-13 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426 i www.eko.minpolj.gov.rs/dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može uloži žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.