На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја  Студије о процени утицаја на животну средину – фазна изградња деонице аутопута Е-761 од Крушевца (Кошеви) до Адрана km 27+600 – km 81+476.86 на секторима Крушевац (Кошеви) – Медвеђа: од km 27+600.00 до km 41+528.24, Медвеђа – Врњачка Бања: од km 41+528.24 до km 56+073.87, Врњачка Бања- Врба: од km 56+073.87 до km 67+680.41, Врба-Адрани од km 67+680.41 до km 81+476.86, на тероторији градова Краљево и Крушевац, општина Трстеник и Врњачка Бања, заведен под бројем 353-02-01751/2020-03 од 04.09.2020.  године

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.